Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,677,705

 Chatbot trong giáo dục: Kinh nghiệm trong dạy lập trình cho sinh viên đại học năm thứ nhất
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Dinh Thi My Hanh; Tran Van Hung; Ngo Tu Thanh
Nơi đăng: International Journal of Science and Research (IJSR), ISSN: 2319-7064, SJIF (2022): 7.942; Số: 11;Từ->đến trang: 1113-1119;Năm: 2022
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn