Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,677,703

 đề xuất giải pháp xây dựng Hệ thống Quản lý đoàn viên của Đại học Đà Nẵng trên nền Điện toán đám mây
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: ThS. Đinh Thị Mỹ HạnhĐặng Ngọc Sang
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
Nơi đăng: Tạp chí Hội thảo Cita 2014 của Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin - Đại học Đà Nẵng
marriage affairs open i want an affair
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
; Số: 2;Từ->đến trang: 20-21;Năm: 2014
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo trình bày những kiến thức tổng quan và những đặc điểm nổi bật của điện toán đám mây, dịch vụ Google App Engine (GAE), Google Cloud SQL. Bài báo cũng đánh giá mô hình và thực trạng chất lượng quản lý Đoàn viên tại Đại học Đà Nẵng trong giai đoạn hiện nay. Trên cơ sở đó đề xuất giải pháp xây dựng hệ thống quản lý đoàn viên của Đại học Đà Nẵng trên nền điện toán đám mây. Hệ thống cho phép phân cấp quản lý, quản lý thông tin, quản lý Chương trình Rèn luyện đoàn viên, đánh giá đoàn viên, hỗ trợ triển khai và đánh giá chất lượng hoạt động Đoàn các cấp... Nhóm tác giả phân tích những lợi thế của điện toán đám mây để xây dựng và phát triển. Đề tài là cơ sở để xây dựng hệ thống quản lý đoàn viên được ứng dụng thực tế tại Đại học Đà Nẵng.
ABSTRACT
This paper presents the general knowledge and remarkable features of cloud computing, Google App Engine (GAE), Google Cloud SQL (Relational Databases in Google’s Cloud). It also evaluates the model and reality of Da Nang University ‘s Youth Union member management in recent year. The report outputs the solutions to built the Youth Union member Management of Danang University based on cloud-computing of Google, which suports gradation management, information managerment, deploying and so on. Futhermore, the authors analyse the adventages of cloud-computing for building and development. The authors are going to build the Youth Union member of Danang University in the future.
marriage affairs open i want an affair
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn