Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,025,835

 Investigation on rice husk/ polyolefin composites
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Doan Thi Thu Loan and Hanna Brodowski
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Nơi đăng: Hội nghị Quốc tế IIBCC2014 –14th International inorganic-bonded fiber composites conference, Danang, Vietnam; Số: 1;Từ->đến trang: 102-121;Năm: 2014
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
This article presents some characteristics of the rice husk filler and the composites based on rice husk filler and polyolefin (Polyethylene and polypropylene). Filler morphology investigation showed angular shapes, some particular surface characters and some other properties of rice husk filler.
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
ABSTRACT
This article presents some characteristics of the rice husk filler and the composites based on rice husk filler and polyolefin (Polyethylene and polypropylene). Filler morphology investigation showed angular shapes, some particular surface characters and some other properties of rice husk filler.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn