Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Khảo sát một số yếu tố ảnh hưởng đến tính chất của composite từ nhựa polyester không no và bột đá phế thải. Tác giả: PGS.TS. Đoàn Thị Thu Loan*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: Vol. 18, No. 7, 2020. Trang: 29. Năm 2020. (Sep 1 2020 9:35AM)
[2]Bài báo: ĐÁNH GIÁ ĐẶC TRƯNG CỦA BỘT ĐÁ PHẾ THẢI TỪ LÀNG ĐÁ NON NƯỚC VÀ KHẢ NĂNG CHẾ TẠO SẢN PHẨM. Tác giả: PGS.TS. Đoàn Thị Thu Loan*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: 5(126).2018, Quyển 1. Trang: 79. Năm 2018. (Jun 22 2018 8:55AM)
[3]Bài báo: Ảnh hưởng của phụ gia đến khả năng chống lão hóa của vật liệu composite nền nhựa polyolefine độn trấu. Tác giả: Đoàn Thị Thu Loan*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 5(102).2016. Trang: 59. Năm 2016. (Jun 14 2016 8:44AM)
[4]Bài báo: Ảnh hưởng của phụ gia đến khả năng kháng nấm mục của composite nền nhựa polyolefine độn trấu. Tác giả: Đoàn Thị Thu Loan*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 3(100).2016. Trang: 121. Năm 2016. (May 13 2016 2:53PM)
[5]Bài báo: Investigation on rice husk/ polyolefin composites. Tác giả: Doan Thi Thu Loan and Hanna Brodowski
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Hội nghị Quốc tế IIBCC2014 –14th International inorganic-bonded fiber composites conference, Danang, Vietnam. Số: 1. Trang: 102-121. Năm 2014. (Jun 9 2015 8:05AM)
[6]Bài báo: Tổng hợp epoxy bằng phương pháp epoxy hóa dầu đậu nành và ứng dụng cải thiện tính dòn của composite nhựa epoxy thương phẩm. Tác giả: TS. Đoàn Thị Thu Loan*; Nguyễn Đình Long. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 11(84).2014, Quyển 1. Trang: 39. Năm 2014. (Feb 25 2015 3:05PM)
[7]Bài báo: Đánh giá các đặc trưng cơ nhiệt động và cơ nhiệt của composite nền polyolefin độn trấu và mùn cưa. Tác giả: Hanna Brodowsky; TS. Đoàn Thị Thu Loan*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 6(79).2014, Quyển 1. Năm 2014. (Sep 19 2014 10:51AM)
[8]Bài báo: Phân tích nhiệt trọng lượng composite nền polyolefin độn trấu và mùn cưa. Tác giả: TS. Đoàn Thị Thu Loan*
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 6(79).2014, Quyển 1. Trang: 31. Năm 2014. (Sep 19 2014 10:51AM)
[9]Bài báo: Effect of process temperature and composition on properties of polyethylene/sawdust composites. Tác giả: Doan Thi Thu Loan and Tran Thi Thu Hang. Tạp chí Hóa học năm
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: 2AB (51). Trang: 496-501. Năm 2013.
(Nov 12 2013 3:02PM)
[10]Bài báo: Nghiên cứu ảnh hưởng của chất tương hợp đến các tính chất của composite nền nhựa polyethylene độn trấu. Tác giả: Đoàn Thị Thu Loan và Nguyễn Đức Hiếu
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí KHCN - ĐHĐN. Số: 1(62). Trang: 79-84. Năm 2013. (Jun 18 2013 6:17PM)
[11]Bài báo: Nghiên cứu vật liệu composite từ nhựa vinyl este và sợi đay. Tác giả: Đoàn Thị Thu Loan. Tạp chí KHCN - ĐHĐN. Số: 2 (51). Trang: 33-39. Năm 2012. (Jun 18 2013 6:13PM)
[12]Bài báo: Nghiên cứu ảnh hưởng của nanoclay đến tính năng cao su mặt lốp công trình. Tác giả: Đoàn Thị Thu Loan. Tạp chí KHCN - ĐHĐN. Số: 7(48). Trang: 51-57. Năm 2011. (Jun 18 2013 6:11PM)
[13]Bài báo: Nghiên cứu chế tạo vật liệu nanoclay composite trên nền nhựa polyester không no. Tác giả: Đoàn Thị Thu Loan, Hồ Viết Lộc, Nguyễn Minh Hoàng
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí KHCN - ĐHĐN. Số: 1(42). Trang: 28-34. Năm 2011. (Jun 18 2013 6:06PM)
[14]Bài báo: Nghiên cứu chế tạo vật liệu nanoclay composite và ảnh hưởng của nanoclay đến tính chất của composite nền nhựa polyester không no gia cường sợi thủy tinh. Tác giả: Đoàn Thị Thu Loan. Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: 1. Trang: 28-35. Năm 2010. (May 9 2011 9:51PM)
[15]Bài báo: Nghiên cứu chế tạo vật liệu nanoclay composite và ảnh hưởng của nanoclay đến tính chất của composite nền nhựa polyester không no gia cường sợi thủy tinh. Tác giả: Đoàn Thị Thu Loan,Phạm Ngọc Anh, Hoàng Thị Minh Hạnh
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Tập san khoa học Đại học Đà Nẵng
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. Số: 6. Trang: 22-28. Năm 1999.
(May 9 2011 9:49PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Re‐Use of Marble Stone Powders in Producing Unsaturated Polyester Composites. Authors: Thi Thu Loan Doan, Hanna M. Brodowsky, Uwe Gohs, Edith Mäder. Advanced Engineering Materials. No: 20 (7). Pages: 1-7. Year 2018. (Jun 20 2019 3:46PM)
[2]Article: Re-Use of Marble Stone Powder in Producing Unsaturated Polyester Composites. Authors: Thi Thu Loan Doan, Hanna M Brodowsky, Uwe Gohs, and Edith Maeder. Advanced Engineering Materials. No: 20. Pages: 1-7. Year 2018. (Jan 24 2019 6:55AM)
[3]Article: Development of rice husk/polyolefin composite. Authors: Doan Thi Thu Loan, Hanna Brodowski. Kỷ yếu Hội nghị SPE international polyolefin conference, 2018 February 25-28 Houston, Texas, Mỹ. No: 1. Pages: 1-7. Year 2018. (Jun 28 2018 4:25PM)
[4]Article: Jute fibre/epoxy composites: surface properties and interfacial adhesion. Authors: Thi-Thu-Loan Doan, Hanna Brodowsky, Edith Maeder
marriage affairs open i want an affair
. Composites Science and Technology
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. No: 6. Pages: 1160-1166. Year 2012.
(May 9 2011 9:47PM)
[5]Article: Development of High Density Polyethylene/Rice Husk Composites. Authors: Hieu Nguyen and Loan Doan, Thai Nguyen and Long Truong, Son Do and Thao Vo and Thoi Ho
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. SPE International Polyolefin Conference, February 27 to March 1st, 2011, Houston, Texas, USA. Pages: CD. Year 2011. (May 9 2011 9:41PM)
[6]Article: Multi-functional multi-walled carbon nanotube-jute fibres and composites. Authors: Rong-Chuan Zhuang, Thi Thu Loan Doan, Jian-Wen Liu, Jie Zhang, Shang-Lin Gao and Edith Mäder.
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Carbon
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. No: 49. Pages: 2683-2692. Year 2011.
(May 9 2011 9:30PM)
[7]Article: Investigation on mechanical behavior of jute fibre and jute/polypropylene microcomposite.. Authors: Doan Thi Thu Loan, Edith Maeder . Asian Workshop on Polymer Processing 2010 December 7-10, Hanoi, VIETNAM. Pages: 197-201. Year 2010. (May 9 2011 9:38PM)
[8]Article: Jute fibre/polypropylene composites II. Thermal, hydrothermal and dynamic mechanical behavior . Authors: Thi-Thu-Loan Doan, Shang-Lin Gao, Edith Maeder. Composites Science and Technology
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. No: 66. Pages: 952–963. Year 2006.
(May 9 2011 9:12PM)
[9]Article: Jute/polypropylene composites I. Effect of matrix modification. Authors: Thi-Thu-Loan Doan, Shang-Lin Gao, Edith Maeder
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Composites Science and Technology
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. No: 66. Pages: 952–963. Year 2006.
(May 9 2011 9:14PM)
[10]Article: Electrokinetic properties of natural fibres. Authors: C. Bellmann a, A. Caspari, V. Albrecht, T.T. Loan Doan, E. Maeder, T. Luxbacher,R.Kohl. Colloids and Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects. No: 267. Pages: 19–23. Year 2005. (May 9 2011 9:19PM)
[11]Article: Jute/PP composites: fibre statistic  properties and matrix modifications. Authors: Thi-Thu-Loan Doan, Shang-Lin Gao, Edith Maeder . 15th International Conference on composite Materials, Durban, South Africa
marriage affairs open i want an affair
. Pages: CD. Year 2005.
(May 9 2011 9:34PM)
[12]Article: The modification of unsaturated polyester with cardanol epoxy resins and linseed oil monoglyceride. Authors: Phạm Ngoc Anh, Doan Thi Thu Loan, Duong The Hy, Nguyen Tuan Hien. 2nd International polymer symposium September 16-18th 1998, Danang, Vietnam. Pages: 29-30. Year 1998. (May 9 2011 9:44PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn