Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,881,535

 Development of rice husk/polyolefin composite
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Doan Thi Thu Loan, Hanna Brodowski
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội nghị SPE international polyolefin conference, 2018 February 25-28 Houston, Texas, Mỹ; Số: 1;Từ->đến trang: 1-7;Năm: 2018
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
This article presents some characteristics of the composites based on rice husk filler and polyolefin (Polyethylene and polypropylene). The influences of rice husk content and compatibilizers on mechanical properties of the composites were investigated. An increase in rice husk content led to increased modulus and decreased tensile, bending and impact strengths of the composites in the case without modification. However, the presence of the compatibilizers based on maleic anhydride grafted polyolefin caused an increase in tensile, bending and impact strengths of the composites. Furthermore, some additives such as processing stabilizer, UV stabilizer and fungal resistance agents were also added in order to improve some properties of rice husk/polyolefin composites during processing and using. The experimental results indicated thatthe addition of the additives improved significantly some properties of the composites.
ABSTRACT
This article presents some characteristics of the composites based on rice husk filler and polyolefin (Polyethylene and polypropylene). The influences of rice husk content and compatibilizers on mechanical properties of the composites were investigated. An increase in rice husk content led to increased modulus and decreased tensile, bending and impact strengths of the composites in the case without modification. However, the presence of the compatibilizers based on maleic anhydride grafted polyolefin caused an increase in tensile, bending and impact strengths of the composites. Furthermore, some additives such as processing stabilizer, UV stabilizer and fungal resistance agents were also added in order to improve some properties of rice husk/polyolefin composites during processing and using. The experimental results indicated that the addition of the additives improved significantly some properties of the composites.
[ 2018\2018m06d028_16_25_59Full_paper-Loan_Doan.pdf ]
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn