Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,026,577

 Đánh giá các đặc trưng cơ nhiệt động và cơ nhiệt của composite nền polyolefin độn trấu và mùn cưa
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Hanna Brodowsky; TS. Đoàn Thị Thu Loan*
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 6(79).2014, Quyển 1;Từ->đến trang: 9;Năm: 2014
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Composite trên cơ sở độn sinh học và polymer đã thu hút nhiều sự quan tâm do những vấn đề về môi trường ngày càng tăng, giá thành thấp và nguồn nguyên liệu tái tạo. Trong nghiên cứu này, các đặc trưng cơ nhiệt động và cơ nhiệt của polyolefin (Polypropylene và polyethylene) và ba hệ composite bao gồm composite nền polypropylene độn trấu, composite nền polyethylene độn trấu và composite nền polyethylene độn mùn cưa được khảo sát. Ảnh hưởng của hai loại chất tương hợp, polypropylene ghép maleic anhydride (2% trọng lượng) dùng đối với composite nền polypropylene và polyethylene ghép maleic anhydride (4% trọng lượng) dùng đối với composite nền polyethylene, đến tính chất cơ nhiệt động (gồm modul dự trữ - E’, modulus tổn thất - E” và hệ số suy giảm - Tan δ) của ba hệ composite được nghiên cứu. Hơn nữa, hệ số giãn nở nhiệt và sự thay đổi kích thước của polyolefin và ba hệ composite (PP/trấu, PE/trấu và PE/mùn cưa) có chứa chất tương hợp cũng được khảo sát bằng phép phân tích cơ nhiệt.
ABSTRACT
The composites based on bio-fillers and polymers have attracted great interest due to increasing environmental concern, their low cost and renewable resource. In this study, the dynamic mechanical thermal and thermomechanical characterizations of polyolefin (Polypropylene – PP and polyethylene - PE) as well as three composite systems including the rice husk (RH) filled polypropylene composite, rice husk filled polyethylene composite and saw dust (SD) filled polyethylene composite were investigated. The effect of two types of compatibilizers, maleic anhydride grafted polypropylene (2 wt% MAPP) for polypropylene matrix composite and maleic anhydride grafted polyethylene (4 wt% MAPE) for polyethylene matrix composites on dynamic mechanical thermal properties (Storage modulus - E’, loss modulus - E”,damping factor - Tan δ)of three composite systems were studied. Moreover, the coefficient of thermal expansion and dimension change of neat matrices (PP, PE) and three composite systems (PP/RH, PE/RH and PE/SD) with compatibilizers were also investigated by Thermo Mechanical Analysis.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn