Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,026,268

 Phân tích nhiệt trọng lượng composite nền polyolefin độn trấu và mùn cưa
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. Đoàn Thị Thu Loan*
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 6(79).2014, Quyển 1;Từ->đến trang: 31;Năm: 2014
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Đặc tính nhiệt của độn sinh học và composite độn sinh học/polyolefin được nghiên cứu bằng phân tích nhiệt trọng lượng. Phân tích nhiệt của độn cho thấy trấu chịu nhiệt tốt hơn mùn cưa. Trong môi trường phân tích nhiệt là không khí, đỉnh phân hủy nhiệt chính của trấu dịch chuyển về phía nhiệt độ thấp hơn so với trong khí quyển nitơ. Hàm lượng tro của trấu ở 700oC trong môi trường phân tích nhiệt là không khí thấp hơn trong khí quyển nitơ.Hơn nữa, ảnh hưởng của loại và hàm lượng độn, cũng như loại nền polymer và sự biến tính nhựa nền đến tính chất nhiệt của ba hệ composite bao gồm trấu/polypropylene composite, trấu/polyethylene composite và mùn cưa/polyethylene composite được đánh giá. Kết quả cho thấy rằng độ ổn định nhiệt của composite giảm khi hàm lượng độn tăng từ 30 % đến 50 % trọng lượng. Tuy nhiên, độ ổn định nhiệt và nhiệt độ phân hủy của các composite khi có mặt chất tương hợp cao hơn một ít so với composite không có mặt chất tương hợp.
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
ABSTRACT
The thermal behaviour of bio-fillers and bio-filler/polyolefin composites were studied with thermogravimetric analysis. The thermal analysis of the fillers showed rice husk has thermal resistance comparing to sawdust. In the air atmosphere, the main peak of rice husk degradation shifted to lower temperature values compared to that in nitrogen atmosphere. The residues of rice husk at 700oC in the air atmosphere were lower than that in nitrogen atmosphere. Moreover, the effects of filler type and loading as well as polymer matrix type and modification on the thermal properties of the three composite systems including rice husk/polypropylene composite, rice husk/polyethylene composite and sawdust/polyethylene composite were evaluated. It was found that the thermal stability of the composites decreased with increase of filler loading from 30 wt% to 50 wt%. However, the thermal stability and degradation temperature of the composites with compatibilizers were slightly higher than those of the composites without compatibilizers.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn