Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,799,797

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Nghiên cứu ứng dụng thuật toán tiến hóa vi phân đa mục tiêu trong tối ưu tiến độ và chi phí cho dự án. Tác giả: Trần Đức Học, Nguyễn Quang Trung, Phạm Anh Đức, Mai Anh Đức. Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 1(98). Trang: 98-103. Năm 2016. (Sep 7 2018 8:20AM)
[2]Tham luận: Optimizing time-cost-quality trade-off of construction project using opposition multiple objective difference evolution. Tác giả: Duc-Hoc Tran, Anh-Duc Pham, Anh-Duc Mai. Hội thảo "Công nghệ Xây dựng tiên tiến hướng đến phát triển bền vững" ATCESD2015. Trang: 255-265. Năm 2015. (Sep 7 2018 8:21AM)
[3]Tham luận: Nghiên cứu thuật toán thông minh siêu khám phá tiến hóa để đánh giá các ứng dụng dự báo trong kỹ thuật xây dựng. Tác giả: Anh-Duc Pham, Quang-Trung Nguyen, and Anh-Duc Mai. Hội thảo "Công nghệ Xây dựng tiên tiến hướng đến phát triển bền vững" ATCESD2015; Số: ISBN 978-604-82-1805-8. Trang: 243-254. Năm 2015. (Sep 7 2018 8:23AM)
[4]Bài báo: Tối ưu nhiều tài nguyên cân bằng trong nhiều dự án sử dụng thuật toán các sinh vật cộng sinh tìm kiếm. Tác giả: Duc-Hoc Tran, Anh-Duc Pham, Anh-Duc Mai, Doddy Prayogo. Hội thảo "Công nghệ Xây dựng tiên tiến hướng đến phát triển bền vững" ATCESD2015. Số:  ISBN 978-604-82-1805-8. Trang: 266-273. Năm 2015. (Sep 7 2018 8:24AM)
[5]Tham luận: Nghiên cứu thiết kế kết cấu mặt đường Bê tông nhựa theo phương pháp cơ học thực nghiệm và triển vọng ứng dụng ở VN. Tác giả: Mai Anh Đức, Huỳnh Thị Minh Trúc. Tập san Hội thảo khoa học Công nghệ xây dựng tiên tiến hướng đến phát triển bền vững - ATCESD 2015. Trang: 151-157. Năm 2015. (Sep 7 2018 8:27AM)
[6]Bài báo: Phân tích hiệu quả kinh tế - môi trường cho các dự án đường giao thông. Tác giả: Huỳnh Thị Minh Trúc; Mai Anh Đức. Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 6(79). Trang: 59-64. Năm 2014. (Sep 7 2018 8:28AM)
[7]Bài báo: Lựa chọn sơ đồ mạng lưới giao thông công cộng bằng xe buýt cho thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Phan Cao Thọ, Mai Anh Đức. Tạp chí Khoa học Công Nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 1(30). Trang: 38-46. Năm 2009. (Sep 7 2018 8:12AM)
[8]Bài báo: Tính toán các thông số kỹ thuật của sơ đồ mạng lưới giao thông công cộng bằng xe buýt cho TP. Đà Nẵng. Tác giả: Phan Cao Thọ, Mai Anh Đức. Tạp chí Cầu đường Việt Nam. Số: 5. Trang: 12-19. Năm 2009. (Sep 7 2018 8:15AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Experimental study on square reinforced concrete columns partially and fully wrapped with CFRP under concentric and eccentric axial load. Authors: Mai, A.D., Sheikh, K.H., Hadi, M.N.S.. 25th Australasian Conference on the Mechanics of Structures and Materials (ACMSM 25). No: Tecnical note. Pages: 1-5. Year 2018. (Dec 8 2018 6:02PM)
[2]Article: Behaviour of partially CFRP wrapped square and circularized square RC columns under axial compression. Authors: Mai, A.D., Sheikh, M.N., Hadi, M.N.S.. 25th Australasian Conference on the Mechanics of Structures and Materials (ACMSM 25). No: Technical note. Pages: 1-5. Year 2018. (Dec 8 2018 6:04PM)
[3]Article: Investigation on the behaviour of partial wrapping in comparison with full wrapping of square RC columns under different loading conditions. Authors: Mai, A. D., Sheikh, M. N., and Hadi, M. N. S.. Construction and Building Materials (SCIE, Scopus, Q1). No: 168. Pages: 153-168. Year 2018. (Sep 7 2018 7:55AM)
[4]Article: Influence of the Location of CFRP Strips on the Behaviour of Partially Wrapped Square Reinforced Concrete Columns under Axial Compression. Authors: Mai, A. D., Sheikh, M. N., and Hadi, M. N. S.. Structures (ESCI, Scopus, Q1). No: 15. Pages: 131-137. Year 2018. (Sep 7 2018 7:57AM)
[5]Article: Performance Evaluation of Intermittently CFRP Wrapped Square Reinforced Concrete Columns under Different Loading Conditions. Authors: Mai, A. D., Sheikh, M. N., and Hadi, M. N. S.. Structure and Infrastructure Engineering (SCIE, Scopus, Q1). No: Accepted. Pages: Coming. Year 2018. (Sep 7 2018 8:00AM)
[6]Presentations: Evaluation the performance of the Geogrid reinforced flexible pavement in the secondary road. Authors: Shih Hsien Yang, Anh Duc Mai. National Conference in Bridge and Road of Taiwan, Taipei, Taiwan. Pages: 14-17. Year 2012. (Sep 7 2018 8:32AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn