Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,213,582

 Chế tạo mô hình thực nghiệm phục vụ nghiên cứu và giảng dạy robot di động
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Anh Duy, Phạm Duy Dưởng
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
; Số: 1(62);Từ->đến trang: 40-46;Năm: 2013
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Ở Việt Nam hiện nay phần lớn các kết quả nghiên cứu trong lĩnh vực robot di động đều được đánh giá bằng việc mô phỏng trên máy tính. Một số nghiên cứu tiến hành thực nghiệm trên các mô hình được sản xuất bởi các công ty nước ngoài. Bài báo này trình bày những kết quả bước đầu trong việc chế tạo một mô hình thực nghiệm dành cho nghiên cứu cũng như giảng dạy về robot di động. Mô hình robot được chế tạo có tính mở với hai cấp điều khiển cho phép người sử dụng có thể cài đặt, thử nghiệm các luật, các thuật toán điều khiển khác nhau trên nền tảng môi trường tính toán số và lập trình Matlab rất phổ biến trong nghiên cứu. Mô hình được thử nghiệm thông qua một số thuật toán điều khiển đơn giản: tránh vật cản, bám tường, tìm đến đích
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
ABSTRACT
Recently in Vietnam, most of the research results in the field of mobile robot are evaluated by computer simulation. A number of studies conducted experiments on testbeds produced by foreign companies. This paper presents initial results to create an experimental platform for research as well as teaching on mobile robot. The experimental platform have an open characteristic with two control levels that enables users can install, test different rules, control algorithms on the numerical computing and programming environment Matlab that is very popular in research. The platform is tested through some simple control algorithms: obstacle avoidance, wall-following, seeking to the goal
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn