Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,881,610

 A Virtual Blind Cane Using a Line Laser-Based Vision System and an Inertial Measurement Unit
Tác giả hoặc Nhóm tác giả:  Quoc Khanh Dang, Youngjoon Chee, Duy Duong Pham and Young Soo Suh
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
Nơi đăng: Sensors
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
; Số: 16(1);Từ->đến trang: 95-113;Năm: 2016
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT

cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
ABSTRACT
A virtual blind cane system for indoor application, including a camera, a line laser and an inertial measurement unit (IMU), is proposed in this paper. Working as a blind cane, the proposed system helps a blind person find the type of obstacle and the distance to it. The distance from the user to the obstacle is estimated by extracting the laser coordinate points on the obstacle, as well as tracking the system pointing angle. The paper provides a simple method to classify the obstacle’s type by analyzing the laser intersection histogram. Real experimental results are presented to show the validity and accuracy of the proposed system.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn