Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Walking Monitoring for Users of Standard and Front-Wheel Walkers
Tác giả hoặc Nhóm tác giả:  Duy Duong Pham ; Huu Toan Duong ; Young Soo Suh
Nơi đăng: IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement; Số: vol. PP, no. 99;Từ->đến trang: 1-10;Năm: 2017
Lĩnh vực: Khoa học; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
In this paper, a walker movement monitoring system is proposed for a standard walker and a front-wheeled walker. The walking parameters (step length, step time, step speed, and total walking distance) are accurately estimated from the movement of walker to provide a statistical analysis of rehabilitation assessment. First, a movement classification algorithm is proposed to identify walking styles (continuous rolling, step-by-step rolling, two back tips lifting, and complete lifting). Based on this classification, the movement of a walker can be estimated using either two encoders (only for front-wheeled walker) or an inertial measurement unit. The accuracy of walking parameter estimation is verified through five subjects' experiments. In 20-m straight walking, the walking distance root mean square error is 0.1-0.3 m depending on walking styles.
ABSTRACT
In this paper, a walker movement monitoring system is proposed for a standard walker and a front-wheeled walker. The walking parameters (step length, step time, step speed, and total walking distance) are accurately estimated from the movement of walker to provide a statistical analysis of rehabilitation assessment. First, a movement classification algorithm is proposed to identify walking styles (continuous rolling, step-by-step rolling, two back tips lifting, and complete lifting). Based on this classification, the movement of a walker can be estimated using either two encoders (only for front-wheeled walker) or an inertial measurement unit. The accuracy of walking parameter estimation is verified through five subjects' experiments. In 20-m straight walking, the walking distance root mean square error is 0.1-0.3 m depending on walking styles.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn