Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,800,452

 Ảnh hưởng của sự biến đổi tính chất vật lý đến quá trình bay hơi của giọt chất lỏng trong môi trường đối lứu nhiệt độ cao
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyen Thi Bang Tuyen, Subhasish Mitra, Duong Viet Dung, Nguyen Vo Dao, G.M. Evans
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 6(103).2016;Từ->đến trang: 25;Năm: 2016
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Sự bay hơi của giọt chất lỏng trong dòng khí đối lưu có nhiều ứng dụng kỹ thuật trong đó có buồng cháy động cơ đốt trong. Xác định tốc độ bay hơi có ý nghĩa quan trọng trong việc dự đoán hiệu suất của trong buồng cháy động cơ. Đại lượng này không những phụ thuộc vào điều kiện làm việc của hệ thống mà còn phụ thuộc trực tiếp vào các thuộc tính vật lý của chất khí/lỏng mà các thuộc tính này là hàm số của nhiệt độ tương ứng. Trong bài báo này, ảnh hưởng các tính chất vật lý phụ thuộc nhiệt độ của cả hai pha khí/lỏng đến sự bay hơi của giọt chất lỏng được đánh giá dựa trên mô hình tính toán đã được công bố của cùng tác giả và số liệu thực nghiệm như trích dẫn. Kết tính toán phù hợp với số liệu thực nghiệm đề xuất việc sử dụng tính chất vật lý của chất khí phụ thuộc vào nhiệt độ tức thời (xác định tại mỗi bước thời gian) và tính chất của chất lỏng phụ nhiệt độ trung bình (chỉ xác định một lần).
ABSTRACT
Evaporation of fuel droplets in a convective environment has significant applications in several energy systems, for example in internal combustion engines. Appropriate estimation of evaporation rate is critical in predicting performance of the system, which involves computation of the relevant heat and mass transfer terms. All of these terms are sensitive to the physical properties of the phases and affected by the transient variation of the corresponding phase temperature. In the present study, effects of temperature dependent thermal-physical properties of both liquid and gas phases on the evaporation behaviour of the droplet are investigated using a previously reported vaporization model (Nguyen et al., 2015) and compared with the available experimental data. Analysis shows that in a high temperature ambiance, use of temperature dependent thermal-physical properties for the gas phase and constant properties at an average temperature for the liquid phase produce the best agreement with experimental data.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn