Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,069,917

 Nghiên cứu giải pháp nâng cấp trọng tải ụ nổi
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: ThS. Nguyen Thi Huyen Trang*; PGS.TS. Dương Việt Dũng
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 1(110).2017;Từ->đến trang: 99;Năm: 2017
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Trong bài báo này, các phương án nâng cấp trọng tải ụ nổi được nghiên cứu, và đánh giá. Các tác giả tập trung vào xem xét hai phương pháp nâng cấp trọng tải của ụ nổi là: phương pháp tăng chiều dài của ụ nổi và phương pháp tăng chiều cao của ụ nổi. Phương pháp tăng chiều dài của ụ nổi là phương pháp nối hai pông tông vào hai đầu ụ. Kết quả nghiên cứu cho thấy phương pháp này có đặc điểm là: đảm bảo tốt tính ổn định của hệ “ụ nổi – tàu” nhưng làm giảm độ bền dọc của hệ; quy trình công nghệ đơn giản, ít tốn kém. Phương pháp tăng chiều cao pông tông của ụ nổi thực hiện bằng cách nối thêm hai pông tông mới vào đáy của ụ. Phương pháp này có đặc điểm là: làm giảm đáng kể tính ổn định của hệ “ụ nổi – tàu” và làm giảm độ bền dọc của ụ nổi, quy trình công nghệ phức tạp hơn. Từ các kết quả nghiên cứu, phương pháp nối dài ụ nổi tỏ ra phù hợp và hiệu quả hơn.
ABSTRACT
The plans to improve capacity of floating dock are studied and evaluated. The authors focus on two approaches: the first one is to increase the length of floating dock and the other is to increase the height of floating dock. The first method is to use new concrete pontoons on both ends of the dock. Research result shows its advantages and disadvantages: ensuring good stability of the system "floating dock - ships" but reducing the reliability of the system; the technological process is simple and inexpensive. The second method is to concrete 2 new pontoons at the bottom of dock. This method has advantages and disadvantages: significantly reducing the stability of the system "floating dock - ship" and reducing the reliability of the system, but the technological process is much more complicated than the fist approach. The assessment and the result show that the first method is more effective with conditions of the enterprise.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn