Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,034,197

[1] Đề tài cấp Thành phố: Nghiên cứu đề xuất các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Kon Tum giai đoạn từ 2011 đến 2020. Chủ nhiệm: TS. Đặng Văn Mỹ. Mã số: KT-11-12. Năm: 2013. (Jan 10 2014 1:25AM)
[2] Đề tài cấp ĐHĐN: Phát triển thương hiệu nhà phân phối bán lẻ theo hình thức siêu thị: Nghiên cứu tại Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Đặng Văn Mỹ. Thành viên: Văn Ngọc Đàn, Trần Doanh Nhân. Mã số: Đ2012-04-15. Năm: 2012. (Jan 11 2013 11:14PM)
[3] Đề tài cấp ĐHĐN: Giải pháp hoàn thiện môi trường kinh doanh của Tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011-2020. Chủ nhiệm: TS. Đoàn Gia Dũng. Thành viên: TS. Đặng Văn Mỹ. Mã số: Đ2011-01-22. Năm: 2012. (Apr 4 2013 10:28PM)
[4] Đề tài cấp Thành phố: Giải pháp phát triển phân phối sản phẩm Thanh long ruột đỏ của Thành phố Kon Tum trên thị trường Việt Nam. Chủ nhiệm: TS. Đặng Văn Mỹ. Thành viên: Tổ kinh tế và quản trị. Mã số: KT-05-11. Năm: 2012. (Jan 10 2014 1:23AM)
[5] Đề tài cấp cơ sở: Đặng Văn Mỹ, (2007), Phát triển Mô hình kinh doanh thực phẩm đặc trưng của các địa phương trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Đặng Văn Mỹ. Mã số: ĐN-2008-14. Năm: 2010. (Dec 31 2010 10:34AM)
[6] Đề tài cấp Bộ: Đặng Văn Mỹ, (2010), Mô hình siêu thị bán lẻ của các doanh nghiệp trong nước trong điều kiện Hội nhập quốc tế: Thực trạng và giải pháp , Đề tài nghiên cứu khoa học Cấp Bộ, Mã số: B2008-DN04-33. Chủ nhiệm: Văn Ngọc Đàn. Mã số: B2008-DN04-33. Năm: 2010. (Dec 31 2010 10:34AM)
[7] Đề tài Khác: Đặng Văn Mỹ, (2009), Các phân đoạn thị trường và khách hàng của các trung tâm thương mại: nghiên cứu thăm dò.. Chủ nhiệm: Đặng Văn Mỹ. Mã số: TV-2008. Năm: 2009. (Dec 31 2010 10:34AM)
[8] Đề tài Khác: Đặng Văn Mỹ, (2010), Les relations cooperatives entre les acteurs du canal marketing: Une etude exploratoire au Vietnam , Le cahier de recherche, IGR-IAE, Universite de Rennes 1, France. Chủ nhiệm: Đặng Văn Mỹ. Mã số: CREM-31-2010. Năm: 2009. (Dec 31 2010 10:34AM)
[9] Đề tài Khác: Đặng Văn Mỹ, (2008), Nâng cao mức độ hài lòng cho các nhóm khách hàng mục tiêu của Trung tâm METRO tại Đà Nẵng , Đề án nghiên cứu thực nghiệm tại Siêu thị Metro.. Chủ nhiệm: Đặng Văn Mỹ. Thành viên: . Mã số: MT-2008-02. Năm: 2008. (Dec 31 2010 10:34AM)
[10] Đề tài Khác: Đặng Văn Mỹ, (2008), Developpement de la relation cooperative entre les acteurs du canal marketing: Le cas du Vietnam, Projet de recherche, Cahier de recherche, L'universite de Rennes 1, IAE-IGR. Chủ nhiệm: Đặng Văn Mỹ. Mã số: CREM-22-2008. Năm: 2008. (Dec 31 2010 10:34AM)
[11] Đề tài Khác: Đặng Văn Mỹ, (2007), Đổi mới mô hình siêu thị bán lẻ: Trường hợp Bài Thơ Rosa , Đề án nghiên cứu Tư vấn cho Công ty Bài Thơ Rosa. Chủ nhiệm: Đặng Văn Mỹ. Thành viên: . Mã số: BT-2007-05. Năm: 2007. (Dec 31 2010 10:34AM)
[12] Đề tài cấp Thành phố: Trương Bá Thanh, Đỗ Ngọc Mỹ, Đặng Văn Mỹ (2007), Thực trạng và tiềm năng thị trường cho các sản phẩm Nông nghiệp, phi Nông nghiệp và từ nguồn tự nhiên trên địa bàn tỉnh Kon Tum , Đề án nghiên cứu thực tiễn theo chương trình xóa đói giảm nghèo Miền Trung. Chủ nhiệm: Trương Bá Thanh. Thành viên: Đặng Văn Mỹ, Đỗ Ngọc Mỹ. Mã số: DAGN-2007. Năm: 2007. (Dec 31 2010 10:34AM)
[13] Đề tài Khác: Đặng Văn Mỹ (2006), ‘’Contribution à létude de la relation coopérative entre les producteurs et les distributeurs des produits alimentaires du Viet nam‘’, Mémoire de fin détude du programme de MBA-Recherche, UQÀM, Canada.. Chủ nhiệm: Đặng Văn Mỹ. Thành viên: . Mã số: MBA-8801. Năm: 2006. (Dec 31 2010 10:34AM)
[14] Đề tài Khác: Đặng Văn Mỹ (2003), Mạng lưới Thương mại Đà Nẵng: Cấu trúc và động thái trong quá trình đô thị hóa. Chủ nhiệm: Đặng Văn Mỹ. Mã số: TV-2003. Năm: 2003. (Dec 31 2010 10:34AM)
[15] Đề tài Khác: Đặng Văn Mỹ (2001), ‘’Mô hình chi phí và vấn đề áp dụng trong các doanh nghiệp thương mại’’,. Chủ nhiệm: Đặng Văn Mỹ. Thành viên: . Mã số: TV-2001. Năm: 2001. (Dec 31 2010 10:34AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn