Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,621,916

 A New Metric to Quantify the Vulnerability of Power Grids
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Dinh Truc Ha, Nicolas Retière, Jean-Guy Caputo
Nơi đăng: Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE); Số: 2019 International Conference on System Science and Engineering (ICSSE);Từ->đến trang: 206-213;Năm: 2019
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
Major blackouts are due to cascading failures in power systems. These failures usually occur at vulnerable links of the network. To identify these, indicators have already been defined using complex network theory. However, most of these indicators only depend on the topology of the grid; they fail to detect the weak links. We introduce a new metric to identify the vulnerable lines, based on the load-flow equations and the grid geometry. Contrary to the topological indicators, ours is built from the electrical equations and considers the location and magnitude of the loads and of the power generators. We apply this new metric to the IEEE 118-bus system and compare its prediction of weak links to the ones given by an industrial software. The agreement is very well and shows that using our indicator a simple examination of the network and its generator and load distribution suffices to find the weak lines.
ABSTRACT
Major blackouts are due to cascading failures in power systems. These failures usually occur at vulnerable links of the network. To identify these, indicators have already been defined using complex network theory. However, most of these indicators only depend on the topology of the grid; they fail to detect the weak links. We introduce a new metric to identify the vulnerable lines, based on the load-flow equations and the grid geometry. Contrary to the topological indicators, ours is built from the electrical equations and considers the location and magnitude of the loads and of the power generators. We apply this new metric to the IEEE 118-bus system and compare its prediction of weak links to the ones given by an industrial software. The agreement is very well and shows that using our indicator a simple examination of the network and its generator and load distribution suffices to find the weak lines.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn