Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,147,257

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG PHÁT /TIÊU THỤ CÔNG SUẤT PHẢN KHÁNG CỦA MÁY PHÁT ĐIỆN GIÓ LOẠI DFIG. Tác giả: Phan Đình Chung*, Hạ Đình Trúc*
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí khoa học và công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: số 1(62).2013. Trang: 1-7. Năm 2013. (May 1 2013 3:54PM)
[2]Bài báo: FREQUENCY CONTROL OF AN ISOLATED GRID BASED ON WIND TURBINE AND DIESEL GENERATOR. Tác giả: Phan Đình Chung, Hạ Đình Trúc. Tạp chí khoa học và công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: Số 8(57) Quyển 3. Trang: 59-66. Năm 2012. (May 1 2013 3:51PM)
[3]Bài báo: Phương Pháp Máy Phát Đẳng Trị Đánh Giá Ổn Định Động Của Hệ Thống Điện. Tác giả: ThS. Hạ Đình Trúc
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. Tạp Chí Khoa Học và Công Nghệ Đại Học Đà Nẵng. Số: số 01. Trang: 25-30. Năm 2006. (Feb 10 2012 9:36PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Improved Fault Ride through Capability of SCIG-based Wind Turbine based on Photovoltaic System. Authors: Phan Đình Chung và Hạ Đình Trúc
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. International Energy Journal (IEJ). No: 14(2014). Pages: 57-66. Year 2014. (Jul 4 2014 10:03PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn