Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,622,375

 Spectral graph analysis of the geometry of power flows in transmission networks
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nicolas Retiére, Dinh Truc Ha, Jean-Guy Caputo
Nơi đăng: IEEE Systems Journal; Số: olume: 14, Issue: 2, June 2020;Từ->đến trang: 2736 - 2747;Năm: 2020
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
Power flows in transmission networks are driven by the structure of the network and the spatial distribution of generators and loads. Understanding the interplay between grid, generators, and loads is crucial for efficient and robust planning and management of electrical networks. Using the spectral properties of the graph Laplacian, we show that we can express power flows on the basis of Laplacian eigenvectors and reveal the dominant modes for nodal voltages and branch powers. The bus voltages are dominated by low rank modes. The power in the lines depends on the nodal distribution of generators/loads, the line impedances, and the gradient of the eigenvectors across the branches. The most loaded lines and their associated dominant mode are then identified. A modification of the bus powers is finally proposed to better share the load between the lines and, hence, to decrease the system vulnerability. Results provided for several IEEE transmission test systems prove the relevance of the approach and suggest practical guidelines to improve the operation of power systems.
ABSTRACT
Power flows in transmission networks are driven by the structure of the network and the spatial distribution of generators and loads. Understanding the interplay between grid, generators, and loads is crucial for efficient and robust planning and management of electrical networks. Using the spectral properties of the graph Laplacian, we show that we can express power flows on the basis of Laplacian eigenvectors and reveal the dominant modes for nodal voltages and branch powers. The bus voltages are dominated by low rank modes. The power in the lines depends on the nodal distribution of generators/loads, the line impedances, and the gradient of the eigenvectors across the branches. The most loaded lines and their associated dominant mode are then identified. A modification of the bus powers is finally proposed to better share the load between the lines and, hence, to decrease the system vulnerability. Results provided for several IEEE transmission test systems prove the relevance of the approach and suggest practical guidelines to improve the operation of power systems.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn