Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,169,966

 FREQUENCY CONTROL OF AN ISOLATED GRID BASED ON WIND TURBINE AND DIESEL GENERATOR
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phan Đình Chung, Hạ Đình Trúc
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
Nơi đăng: Tạp chí khoa học và công nghệ - Đại học Đà Nẵng; Số: Số 8(57) Quyển 3;Từ->đến trang: 59-66;Năm: 2012
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
This paper focuses on the frequency control strategy in a wind and diesel generator-based isolated grid in which neither storage equipments like battery, flywheel, pump storage nor controllable loads are installed. A new control scheme is proposed to maintain frequency within the isolated grid. The purpose of this controller is to maximum power output of the wind farm and then to reduce the diesel generator’s fuel consumption as much as possible. This investigation is tested under Matlab/Simulink environment. Simulation results are analyzed and compared to the conventional one.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn