Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,147,637

 Đánh giá bức xạ nhiệt mặt trời và nghiên cứu khả năng ứng dụng năng lượng mặt trời trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
coupons for prescriptions discount coupons for prescriptions coupons for cialis 2016
Chủ nhiệm:  ThS. Hạ Đình Trúc; Thành viên:  ThS.Phạm Văn Kiên - ThS. Nguyễn Hồng Việt Phương
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Số: T2011-02-18 ; Năm hoàn thành: 2011; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Kỹ thuật

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn