Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,881,850

 Soạn thảo điều khoản trọng tài trong Hợp đồng mua bán ngoại thương
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phan Thị Thanh Hồng
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội thảo khoa học Kinh tế Miền Trung, Tây Nguyên: Tiềm năng - Động lực và Giải pháp; Số: Kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Trường Đại học Kinh tế;Từ->đến trang: 196-203;Năm: 2005
Lĩnh vực: Khác; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn