Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,599,611

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Một số vấn đề cần lưu ý nhằm đảm bảo hiệu lực pháp lý của hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế. Tác giả: Phan Thi Thanh Hong. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: số 4(21). Trang: 92-97. Năm 2007. (Mar 9 2018 12:23AM)
[2]Bài báo: Soạn thảo điều khoản trọng tài trong Hợp đồng mua bán ngoại thương. Tác giả: Phan Thị Thanh Hồng. Kỷ yếu Hội thảo khoa học Kinh tế Miền Trung, Tây Nguyên: Tiềm năng - Động lực và Giải pháp. Số: Kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Trường Đại học Kinh tế. Trang: 196-203. Năm 2005. (Mar 9 2018 12:27AM)
[3]Bài báo: Kinh doanh quá cảnh hàng hóa: Phải chăng là một loại hình giao dịch tái xuất. Tác giả: Phan Thị Thanh Hồng. Kỷ yếu Hội nghị khoa học lần thứ 3 của Đại học Đà Nẵng. Số: Kỷ niệm 10 năm thành lập Đại học Đà Nẵng. Trang: 470-473. Năm 2004. (Dec 31 2010 10:18AM)
[4]Bài báo: Tìm hiểu về luật vận tải biển của Hoa Kỳ. Tác giả: Phan Thị Thanh Hồng. Tập san Khoa học - Đại học Đà Nẵng. Số: 5. Trang: 66-68. Năm 1998. (Dec 31 2010 10:18AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Investment, Cash Flow, and Financial Constraints in a Transition economy. Evidence from Vietnam. Authors: Ngoc Ha, Hong Phan. The 4th International Conference on Accounting and Finance 2018 (ICOAF 2018). No: ISBN: 978-604-84-3195-2. Pages: 184-199. Year 2018. (Jul 3 2018 10:23AM)
[2]Presentations: Vietnam’s Labour-Intensive Manufacturing Exports: An Evaluation of Comparative Advantages. Authors: Phan Thi Thanh Hong, Le My Linh. The 11th Vietnam Economist Annual Meeting VEAM 2018. Pages: online. Year 2018. (Jul 3 2018 10:27AM)
[3]Presentations: A comparative study of food processing industry and garment and footwear industries in Vietnam. Authors: Phan Thi Thanh Hong. 2015 ASSC Retreat. Pages: August. Year 2015. (Mar 9 2018 1:01AM)
[4]Presentations: Determinants of processed food exports in Vietnam. Authors: Phan Thi Thanh Hong. FBEL 2012 HDR Colloquium. Pages: December. Year 2012. (Mar 9 2018 12:50AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn