Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,882,050

 Kinh doanh quá cảnh hàng hóa: Phải chăng là một loại hình giao dịch tái xuất
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phan Thị Thanh Hồng
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội nghị khoa học lần thứ 3 của Đại học Đà Nẵng; Số: Kỷ niệm 10 năm thành lập Đại học Đà Nẵng;Từ->đến trang: 470-473;Năm: 2004
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn