Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,627,938

 Nâng cao năng lực cạnh tranh ngành may Thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2006-2010
Chủ nhiệm:  Nguyễn Thị Như Liêm; Thành viên:  Phan Thị Thanh Hồng, Ninh Thị Thu Thủy, Huỳnh Thị Diệu Linh
Số: B2006-ĐN04-08 ; Năm hoàn thành: 2009; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Xã hội nhân văn

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn