Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Bàn thêm về một số thuật ngữ triết học, chính trị-xã hội có nguồn gốc từ tiếng nước ngoài. Tác giả: Nguyễn Tấn Hùng
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Triết học
marriage affairs open i want an affair
. Số: số 1, 1-2010. Trang: 70-74. Năm 2010.
(May 11 2011 2:12PM)
[2]Bài báo: Dạy và học bằng song ngữ- phương pháp tốt nhất để nâng cao trình độ chuyên môn và ngoại ngữ của sinh viên hiện nay. Tác giả: Nguyễn Tấn Hùng. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: số 2, 2010. Trang: 192-197. Năm 2010. (May 11 2011 2:14PM)
[3]Bài báo: Tiếp tục khẳng định và đổi mới lý luận về xây dựng chủ nghĩa xã hội. Tác giả: Nguyễn Tấn Hùng
marriage affairs open i want an affair
. Sách "Công tác tư tưởng và lý luận thời kỳ đổi mới: Thực trạng, quan điểm và giải pháp”. Trang: 142-156. Năm 2010. (May 11 2011 2:28PM)
[4]Bài báo: Về một số thuật ngữ triết học, chính trị - xã hội có nguồn gốc từ tiếng nước ngoài. Tác giả: Nguyễn Tấn Hùng. Tạp chí Triết học
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Số: 4, 4-2009. Trang: 71-76. Năm 2009.
(May 11 2011 2:09PM)
[5]Bài báo: Chủ nghĩa bảo thủ và các đảng bảo thủ trên thế giới hiện nay. Tác giả: Nguyễn Tấn Hùng. Tạp chí Sinh hoạt Lý luận. Số: 5, 11-2009. Trang: 67-69. Năm 2009. (May 11 2011 2:10PM)
[6]Bài báo: Tìm hiểu cơ sở triết lý của tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh nhằm tăng thêm tính thuyết phục trong việc giáo dục tư tưởng của Người. Tác giả: Nguyễn Tấn Hùng. Tạp chí Cộng sản
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Số: 789, 7-2008. Trang: 25-29. Năm 2008.
(May 11 2011 2:06PM)
[7]Bài báo: Chủ nghĩa tự do: quá trình phát triển và ảnh hưởng của nó đối với thế giới hiện đại. Tác giả: Nguyễn Tấn Hùng. Tạp chí Sinh hoạt Lý luận
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: số 6, 12-2008. Trang: 26-30. Năm 2008.
(May 11 2011 2:08PM)
[8]Bài báo: Thực hiện công bằng xã hội ở Việt Nam hiện nay: Mâu thuẫn và phương pháp giải quyết. Tác giả: Nguyễn Tấn Hùng. Tạp chí Triết học. Số: 4, 4-2008. Trang: 24-29. Năm 2008. (May 11 2011 2:04PM)
[9]Bài báo: Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy và học đáp ứng yêu cầu đào tạo tín chỉ. Tác giả: Nguyễn Tấn Hùng. Tạp chí Giáo dục. Số: 168 Kỳ 2, 7-2007. Trang: 17-18. Năm 2007. (May 11 2011 2:02PM)
[10]Bài báo: Các quan điểm khác nhau trong lịch sử triết học về mưu cầu hạnh phúc cá nhân và ý nghĩa của nó đối với xã hội ta hiện nay. Tác giả: Nguyễn Tấn Hùng. Tạp chí Triết học
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Số: số 9, 9-2007. Trang: 32-37. Năm 2007.
(May 11 2011 2:03PM)
[11]Bài báo: Mối quan hệ giữa các nền văn hóa, văn minh trong kỷ nguyên toàn cầu từ cách tiếp cận triết học. Tác giả: Nguyễn Tấn Hùng
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Tạp chí Triết học
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. Số: 10, 10-2006. Trang: 16-20. Năm 2006.
(May 11 2011 2:00PM)
[12]Bài báo: Những quan niệm khác nhau trong lịch sử triết học về bản chất, con đường nhận thức và tiêu chuẩn của chân lý. Tác giả: Nguyễn Tấn Hùng. Tạp chí Triết học. Số: số 3, 3-2006. Trang: 51-57. Năm 2006. (May 11 2011 1:58PM)
[13]Bài báo: Vấn đề triết học về bản tính của con người và vai trò của giáo dục gia đình. Tác giả: Nguyễn Tấn Hùng
marriage affairs open i want an affair
. Tạp san Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: số 3, 11-2005. Trang: 11-16. Năm 2005. (May 11 2011 1:54PM)
[14]Bài báo: Kinh tế thị trường, kinh tế tư nhân và chủ nghĩa xã hội. Tác giả: Nguyễn Tấn Hùng. Tạp chí Lý luận chính trị. Số: số 6, 6-2005. Trang: 72-74, 84. Năm 2005. (May 11 2011 1:55PM)
[15]Bài báo: Vai trò của điều kiện và môi trường giáo dục trong quá trình giáo dục và đào tạo. Tác giả: Nguyễn Tấn Hùng. Tạp chí Giáo dục
marriage affairs open i want an affair
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Số: số 127, 12-2005. Trang: 3-5. Năm 2005.
(May 11 2011 1:57PM)
[16]Bài báo: Môi trường và giáo dục gia đình với sự hình thành nhân cách của trẻ em. Tác giả: Nguyễn Tấn Hùng. Tạp chí Nghiên cứu con người
walgreens prints coupons open free printable coupons
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. Số: số 4, 8-2004. Trang: 41-44. Năm 2004.
(May 11 2011 1:49PM)
[17]Bài báo: Từ thực tế ở Đại học Quốc gia Xin-ga-po suy nghĩ về đổi mới giáo dục ở nước ta. Tác giả: Nguyễn Tấn Hùng
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Tạp chí Giáo dục
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
. Số: số 8, 8-2004. Trang: 12-13. Năm 2004.
(May 11 2011 1:48PM)
[18]Bài báo: Quan điểm của Albert Einstein về con người, về động cơ, mục đích và ý nghĩa của cuộc sống. Tác giả: Nguyễn Tấn Hùng. Tạp chí Nghiên cứu con người. Số: 3, 6-2003. Trang: 62-65. Năm 2003. (May 11 2011 1:46PM)
[19]Bài báo: Vấn đề tiêu chuẩn của chân lý trong lịch sử Triết học. Tác giả: Nguyễn Tấn Hùng. Tạp chí Triết học
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 4, 4-2003. Trang: 39-43. Năm 2003.
(May 11 2011 1:30PM)
[20]Bài báo: Anbe Anxtanh về quan hệ giữa tôn giáo và khoa học. Tác giả: Nguyễn Tấn Hùng. Tạp chí Lý luận chính trị. Số: 3, 3-2003. Trang: 53-58. Năm 2003. (Dec 31 2010 10:21AM)
[21]Bài báo: Anbe Anxtanh - nhà khoa học, nhà triết học. Tác giả: Nguyễn Tấn Hùng
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Tạp chí Triết học. Số: 4, 4-2003. Trang: 58-62. Năm 2003. (Dec 31 2010 10:21AM)
[22]Bài báo: Quan niệm về sự “bất tử” của con người. Tác giả: Nguyễn Tấn Hùng. Tạp chí Tâm lý học. Số: 10, 10-2002. Trang: 59-63. Năm 2002. (May 11 2011 1:34PM)
[23]Bài báo: Phát triển kinh tế tư nhân có trái với nguyên tắc xóa bỏ chế độ tư hữu không. Tác giả: Nguyễn Tấn Hùng. Tạp chí Lý luận chính trị. Số: 11, 11-2002. Trang: 80-83. Năm 2002. (May 11 2011 1:35PM)
[24]Bài báo: Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập môn Triết học Mác-Lênin. Tác giả: Nguyễn Tấn Hùng. Tạp chí Lý luận chính trị. Số: 6, 6-2002. Trang: 77-80. Năm 2002. (May 11 2011 1:32PM)
[25]Bài báo: Những điều kiện đảm bảo cho việc đổi mới và nâng cao chất lượng dạy và học ở đại học và trên đại học. Tác giả: Nguyễn Tấn Hùng. Thông tin Đại học Đà Nẵng. Số: số 5. Trang: 7-14. Năm 2001. (May 11 2011 1:22PM)
[26]Bài báo: Góp phần đổi mới giảng dạy các môn khoa học Mác-Lênin. Tác giả: Nguyễn Tấn Hùng
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Tạp chí Giáo dục. Số: 8, 7-2001. Trang: 9-13. Năm 2001. (May 11 2011 1:27PM)
[27]Bài báo: Sử dụng máy tính và mạng internet trong nghiên cứu và giảng dạy lý luận Mác-Lênin và các môn khoa học xã hội khác. Tác giả: Nguyễn Tấn Hùng. Tạp chí Lý luận chính trị
walgreens prints coupons open free printable coupons
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: 10, 10-2001. Trang: 84-88. Năm 2001.
(May 11 2011 1:29PM)
[28]Bài báo: Kinh tế thị trường định hướng XHCN: mâu thuẫn và phương hướng giải quyết. Tác giả: Nguyễn Tấn Hùng. Tạp chí Nghiên cứu Lý luận. Số: 8, 8-2000. Trang: 18-21. Năm 2000. (May 11 2011 1:19PM)
[29]Bài báo: Giải quyết mâu thuẫn nhằm thực hiện tốt việc kết hợp giữa tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội ở nước ta. Tác giả: Nguyễn Tấn Hùng. Tạp chí Triết học. Số: 5, 10-1999. Trang: 20-23. Năm 1999. (May 11 2011 1:16PM)
[30]Bài báo: Sự phân biệt giữa mâu thuẫn biện chứng và mâu thuẫn lôgíc hình thức. Tác giả: Nguyễn Tấn Hùng. Tạp chí Triết học. Số: 2, 4-1998. Trang: 57-60. Năm 1998. (May 11 2011 1:13PM)
[31]Bài báo: Nội dung và phương pháp thực hiện tiểu luận môn Triết học. Tác giả: Nguyến Tấn Hùng. Tạp san Đại học Đà Nẵng. Số: 5, Q.1. Trang: 92-97. Năm 1998. (May 11 2011 1:14PM)
[32]Bài báo: Quan niệm của chủ nghĩa Mác về vấn đề công bằng và bình đẳng xã hội. Tác giả: Nguyễn Tấn Hùng. Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội. Số: 5 & 6, 7-1996. Trang: 60-63. Năm 1996. (May 11 2011 1:06PM)
[33]Bài báo: Về tổ chức thi học kỳ ở đại học. Tác giả: Nguyễn Tấn Hùng. Tạp chí Đại học và GDCN
marriage affairs open i want an affair
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Số: 12, 12-1996. Trang: 14-15. Năm 1996.
(May 11 2011 1:09PM)
[34]Bài báo: Vài suy nghĩ về vấn đề giải quyết mâu thuẫn. Tác giả: Nguyễn Tấn Hùng
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Triết học. Số: 1, 4-1996. Trang: 36-39. Năm 1996. (May 11 2011 6:08AM)
[35]Bài báo: Vấn đề công bằng và bình đẳng xã hội. Tác giả: Nguyễn Tấn Hùng. Tạp chí Nghiên cứu Lý luận. Số: 7, 7-1996. Trang: 15-18. Năm 1996. (Dec 31 2010 10:21AM)
[36]Bài báo: Vài suy nghĩ về mâu thuẫn biện chứng. Tác giả: Nguyễn Tấn Hùng. Tạp chí Nghiên cứu Lý luận. Số: 2, 4-1995. Trang: 47-50. Năm 1995. (May 11 2011 6:00AM)
[37]Bài báo: Vài suy nghĩ về hai cấp độ của mâu thuẫn biện chứng. Tác giả: Nguyễn Tấn Hùng
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Tạp chí Triết học. Số: số 3, 9-1995. Trang: 18-21. Năm 1995. (May 11 2011 6:04AM)
[38]Bài báo: Vài nhận xét về một cuốn sách giáo khoa Triết học ở Mỹ. Tác giả: Nguyễn Tấn Hùng
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Tạp chí Sinh hoạt Lý luận
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Số: 2, 6-1995. Trang: 66-67. Năm 1995.
(May 11 2011 6:02AM)
[39]Bài báo: Góp phần tìm hiểu một số thuật ngữ trong bản thể luận Triết học. Tác giả: Nguyễn Tấn Hùng. Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội. Số: 10, 10-1995. Trang: 18-21. Năm 1995. (May 11 2011 6:06AM)
[40]Bài báo: Vài suy nghĩ về thực chất của phương pháp phân tích mâu thuẫn. Tác giả: Nguyễn Tấn Hùng. Tạp chí Triết học. Số: số 2, 6-1994. Trang: 39-41. Năm 1994. (May 11 2011 5:58AM)
[41]Bài báo: Quan niệm của chủ nghĩa Mác về hệ tư tưởng. Tác giả: Nguyễn Tấn Hùng. Tạp chí Nghiên cứu Lý luận. Số: 6, 6-1977. Trang: 39-42. Năm 1977. (May 11 2011 1:11PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: . Authors: Nguyễn Tấn Hùng. Philosophy. No: 3 (7), Sept 2008. Pages: 49-52. Year 2008. (May 11 2011 2:22PM)
[2]Article: . Authors: Nguyễn Tấn Hùng. Philosophy. No: Vol 1, Number 2, 2007. Pages: 49-52. Year 2007. (May 11 2011 2:21PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn