Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Lưu Thị Mai Thanh
Đề tài: Quan điểm triết học Mác - Lênin về nhân cách và sự vận dụng vào việc giáo dục nhân cách đối với sinh viên Đại học Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Trường Đại học khoa học Huế

 2005

 2006

[2]Trần Hồng Lưu
Đề tài: Vai trò của tri thức khoa học trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam hiện nay
Trách nhiệm: Hướng dẫn 2

 Tiến sĩ

 Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bội

 2004

 2006

[3]Trần Lăng
Đề tài: Chủ nghĩa duy vật Hy Lạp cổ đai: các hình thức và ảnh hưởng của nó đối với triết học duy vật trong lịch sử

 Thạc sĩ

 Trường Đại học khoa học Huế

 2004

 2005

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn