Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 63,828,917

 A Comparative Analysis of Vietnamese and Australian Research Capacity, Policies, and Programmes. In: Nguyen N., Tran L. (eds) Reforming Vietnamese Higher Education. Education in the Asia-Pacific Region: Issues, Concerns and Prospects
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Quy Nguyen, Christopher Klopper
Nơi đăng: The Springer Publisher in Singapore; Số: 50;Từ->đến trang: 173-196;Năm: 2019
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
The chapter explores the research capacity of academics within the contexts of Vietnamese and Australian universities in the following ways: (1) research productivity, (2) the research policies that support the engagement of academics in research, and (3) the national programmes that aim to enhance the research capacity of the academics. It provides insights and recommendations that have the potential to stimulate research activities that promote both the quantity and the quality of research outcomes for all.
ABSTRACT
The chapter explores the research capacity of academics within the contexts of Vietnamese and Australian universities in the following ways: (1) research productivity, (2) the research policies that support the engagement of academics in research, and (3) the national programmes that aim to enhance the research capacity of the academics. It provides insights and recommendations that have the potential to stimulate research activities that promote both the quantity and the quality of research outcomes for all.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn