Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Y Thị Thúy Ngà
Đề tài: A Study of Compound Synonyms and Synonymous Substitutions in Duong Thuy's Stories and Their English Translational Equivalents. 

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng

 2019

 2020

[2]Xa Thị Thu Hiền
Đề tài:

A Study on Expressions of Politeness Strategies in Barack Obama’s 27 Greatest Speeches Introduced in The Book ‘We Are The Change We Seek: The Speeches of Barack Obama’

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng

 2019

 2020

[3]Trần Cẩm Phú
Đề tài: An Appraisal Analysis of Entertain in Theses on Language Study in English

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Ngoại ngữ-Đại học Đà Nẵng

 2018

 2018

[4]H'Lu Ba Ayun
Đề tài: An Appraisal Analysis of Attribute in Journal Articles on Language Studies in English

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Ngoại ngữ-Đại học Đà Nẵng

 2018

 2018

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn