Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 49,431,980

 Xây dựng quy trình đánh giá giảng viên Đại học Đà Nẵng trong giai đoạn hiện nay
Chủ nhiệm:  TS. Trần Xuân Bách
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
; Thành viên:  ThS. Nguyễn Hữu Quý
Số: B 2008-ĐN-01.13 ; Năm hoàn thành: 2009; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Giáo dục
Hoàn thiện cơ sở lý luận của việc đánh giá GV; Chỉ rõ thực trạng bức tranh đánh giá GV và phân tích thực trạng theo một số tiếp cận khoa học để tìm quy trình đánh giá xác đáng hơn; Đề xuất được một hệ thống tiêu chuẩn đánh giá GV phù hợp với VN, theo hướng chuẩn hoá và áp dụng vào đánh giá GV;Xây dựng được qui trình đánh giá GV theo chức danh gắn với các tiêu chuẩn, tiêu chí, chỉ ra khả năng vận dụng vào đánh giá GV của các cơ sở giáo dục đại học.
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn