Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,486,870

 Quản lý thuế trong môi trường thương mại điện tử tại Việt Nam
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: CITA 2015*; ThS. Huỳnh Thị Kim Hà
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 12(97).2015, Quyển 2;Từ->đến trang: 109;Năm: 2015
Lĩnh vực: Khác; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Cùng với sự phát triển không ngừng của công nghệ thông tin thì hoạt động thương mại điện tử đang ngày càng phổ biến và dần chiếm ưu thế so với hoạt động kinh doanh truyền thống trước đây. Xuất phát từ tính chất đặc thù của thương mại điện tử đòi hỏi hệ thống pháp luật về thuế, năng lực cán bộ ngành thuế và cơ sở hạ tầng phục vụ công tác quản lý và thu thuế phải ngày càng hoàn thiện và cần được quan tâm đúng mức nhằm tránh thất thu cho ngân sách nhà nước và đảm bảo môi trường kinh doanh công bằng cho tất cả các chủ thể kinh tế. Bài viết trình bày thực trạng và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử tại Việt Nam
ABSTRACT
Along with the continuous development of the information technology, e-commerce activities are becoming increasingly popular and predominant compared to traditional business activities. The specific characteristics of e-commerce entail the perfection of the tax law system, the improvement of tax officers’ professional capacity and the upgrading of the infrastructure serving tax administration and tax collection for the purpose of avoiding revenue losses from the state budget and ensuring a fair business environment for all economic subjects. This paper presents the status quo of the problem and proposes some solutions to enhance the efficiency of tax administration in e-commerce activities in Vietnam.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn