Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,215,464

 Nghiên cứu xác định hệ số chất lượng của đá dăm trong việc thiết kế thành phần và dự báo cường độ của bê tông xi măng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Hồ Văn Quân
Nơi đăng: Tạp chí Cầu đường Việt Nam; Số: Số 6;Từ->đến trang: 28-32;Năm: 2019
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu xác định cường độ nén của bê tông xi măng và hệ số chất lượng của đá dăm (các hệ số A và A1) ở khu vực thành phố Đà Nẵng. Các loại bê tông xi măng sử dụng trong nghiên cứu này có tỉ lệ nước-xi măng là 0,48; 0,45; 0,39 và 0,36. Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng hệ số chất lượng A và A1 của đá dăm ở khu vực thành phố Đà Nẵng có các giá trị tương ứng là 0,60 và 0,39.
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn