Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Effect of fly ash on the mechanical properties and drying shrinkage of the cement treated aggregate crushed stone.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Authors: Ho Van Quan; Nguyen Van Tuoi; Chau V. Nguyen
Nơi đăng: Lecture Notes in Civil Engineering (Index by Scopus); Số: Volume 54;Từ->đến trang: 421-426;Năm: 2019
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
This paper presents the influence of fly ash on the mechanical properties and drying shrinkage of cement treated aggregate crushed stone (CTACS) mixture. The fly ash can replace 20-40% the weight of cement for the mixture of 4% CTACS, while it can supplement 3-9% the weight of aggregate crushed stone for both mixtures of 3% and 4% CTACS. Furthermore, the experimental findings indicated that the reduction in the compressive strength and the splitting tensile strength of CTACS was inversely proportional to the fly ash content replaced partially by the cement. However, the increase in the compressive strength and the splitting tensile strength of CTACS was directly proportional to the fly ash content. It was observed from the test results that the drying shrinkage of all mixtures was smaller than the control mixture without fly ash. The drying shrinkage of mixtures reduced inversely to the proportion of the fly ash content when 20-40% cement was replaced by the fly ash. When adding 3-9% fly ash, the 6% fly ash gave the smallest drying shrinkage.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn