Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Thiết kế độ bền của kết cấu bê tông ở vùng khí quyển biển dựa trên xác suất
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Hồ Văn Quân
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải; Số: 4(10/2019), tập 70;Từ->đến trang: 306-315;Năm: 2019
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Hầu hết các mô hình tính toán tuổi thọ sử dụng của KCBT hiện tại do xâm nhập clorua được tính theo phương pháp xác định, tức là tuổi thọ sử dụng của KCBT được xác định là một giá trị duy nhất dẫn đến biên độ sai số lớn. Thiết kế độ bền của KCBT dựa trên phương pháp xác suất có thể xác định chính xác phạm vi xác suất sự cố do tính đến độ phân tán của các tham số trong mô hình. Mục tiêu chính của nghiên cứu này là trình bày thiết kế độ bền của KCBT ở vùng khí quyển biển do xâm nhập clorua theo phương pháp xác xuất dựa trên mô phỏng Monte Carlo. Đồng thời, đánh giá ảnh hưởng của một số tham số đến xác suất sự cố ăn mòn cốt thép. Kết quả nghiên cứu cho thấy tham số chiều dày lớp bê tông bảo vệ x ảnh hưởng lớn nhất đến tuổi thọ sử dụng của KCBT, theo sau là hệ số tuổi m, nồng độ clorua tới hạn Ccr, nồng độ clorua bề mặt CS và hệ số khuếch tán D0
ABSTRACT
Most current service life calculation models of concrete structures due to chloride penetration are calculated by the deterministic method, this means that the service life of concrete structures is a unique value which results in a large margin of error. Durability design of concrete structures that is based on probabilistic method could accurately estimate the range of failure probability by taking into account dispersion of parameters of the model. The main objective of this study is to present the durability design of concrete structures that are penetrated by chloride in the marine atmosphere zone using the probability method based on Monte Carlo simulation. Moreover, this study evaluates the influence of some parameters on the probability of corrosion failure. Research results show that the concrete cover thickness x is the parameter that has the most effect on the service life of concrete structures, followed by the concrete age coefficient m, critical chloride concentration CCr, surface chloride concentration CS and diffusion coefficient D0
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn