Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Ảnh hưởng của phương pháp bảo dưỡng đến các đặc trưng cường độ của cấp phối đá dăm gia cố xi măng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Hồ Văn Quân, Mai Văn Thắng, Nguyễn Thanh Sang
Nơi đăng: Tạp chí GTVT; Số: 3;Từ->đến trang: 71–75;Năm: 2020
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo này trình bày kết quả thí nghiệm xác định cường độ nén và cường độ ép chẻ của cấp phối đá dăm gia cố xi măng (CPĐD GCXM) 4% theo ba phương pháp bảo dưỡng khác nhau, gồm: (1) 7 ngày đầu tiên trong ẩm, 7 ngày tiếp theo trong không khí; (2) 14 ngày trong ẩm; và (3) 7 ngày đầu tiên trong ẩm, 7 ngày tiếp theo ngâm trong nước. Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng các đặc trưng cường độ của CPĐD GCXM phụ thuộc vào các phương pháp bảo dưỡng. Đối với phương pháp bảo dưỡng 7 ngày đầu trong ẩm và 7 ngày tiếp theo trong không khí, cường độ ép chẻ và cường độ nén của CPĐD GCXM cao hơn khoảng 1,23 và 1,25 lần so với phương pháp bảo dưỡng 7 ngày đầu trong ẩm và 7 ngày tiếp theo ngâm trong nước. Đối với phương pháp bảo dưỡng 14 ngày ẩm, cường độ ép chẻ và cường độ nén của CPĐD GCXM cao hơn khoảng 1,05 và 1,06 lần so với phương pháp bảo dưỡng 7 ngày đầu trong ẩm và 7 ngày tiếp theo ngâm trong nước
ABSTRACT
This paper presents the determination of the experimental results of compressive strength and splitting tensile strength of 4% cement treated aggregate crushed stone (CTACS) by three different curing methods, including: (1) The first 7 days in moisture, the next 7 days in air; (2) 14 days in moisture; and (3) the first 7 days in moisture, the next 7 days submerged in water. Research results show that the strength characteristics of CTACS depend on the curing methods. For the first 7 days in moisture and the next 7 days in air curing method, the splitting tensile strength and the compressive strength of CTACS are about 1.23 and 1.25 times compared to that are of the first 7 days in moisture and the next 7 days submerged in water curing method; for 14 days in moisture curing method, the splitting tensile strength and the compressive strength of CTACS are about 1.05 and 1.06 times compared to that are of the first 7 days in moisture and the next 7 days submerged in water curing method.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn