Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Ảnh hưởng của hàm lượng hạt lớn đến cường độ nén và ép chẻ của cấp phối đá dăm gia cố xi măng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Hồ Văn Quân, Phạm Thái Uyết
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải; Số: Tập 71, Số 3;Từ->đến trang: 220-229;Năm: 2020
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo trình bày ảnh hưởng của hàm lượng hạt lớn đến cường độ nén và ép chẻ của các hỗn hợp CPĐD GCXM với 4% xi măng. Ba nhóm mẫu của các hỗn hợp CPĐD GCXM chứa 18%, 25% và 32% hàm lượng hạt lớn (18HL, 25HL và 32HL), được thi công ngoài hiện trường và bảo dưỡng ẩm 14 ngày. Các mẫu CPĐD GCXM không có hạt lớn (0HL) được đúc trong phòng thí nghiệm và bảo dưỡng trong 2 điều kiện: (1) 7 ngày đầu trong ẩm và 7 ngày tiếp theo ngâm trong nước (7A7N); và (2) 14 ngày trong ẩm (14A0N). Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng hàm lượng hạt lớn ảnh hưởng đáng kể đến cường độ của CPĐD GCXM, cường độ nén và ép chẻ của CPĐD GCXM tăng tỉ lệ thuận với hàm lượng hạt lớn trong các hỗn hợp. Cường độ ép chẻ của các hỗn hợp 18HL, 25HL và 32HL ở 14 ngày tuổi tăng khoảng 1,13; 1,36; 1,48 lần và 1,20; 1,43; 1,56 lần so với hỗn hợp 0HL tương ứng với phương pháp bảo dưỡng 14A0N và 7A7N. Cường độ nén của các hỗn hợp 18HL, 25HL và 32HL ở 14 ngày tuổi tăng khoảng 1,12; 1,30; 1,42 lần và 1,19; 1,37; 1,50 lần so với hỗn hợp 0HL tương ứng với phương pháp bảo dưỡng 14A0N và 7A7N
ABSTRACT
This paper presents the influence of coarse particle contents on compressive and splitting tensile strength of cement treated aggregate crushed stone (CTACS) mixtures with 4% cement content. Three sets of samples of CTACS mixtures containing 18%, 25% and 32% of coarse particle (18HL, 25HL and 32HL), respectively, were constructed in the field and cured for 14 days. The samples of CTACS mixtures without coarse particle (0HL) are molded in the laboratory and cured under two conditions: (1) the first 7 days in moisture, the next 7 days soaked in water (7A7N); and (2) 14 days in moisture (14A0N). The test results indicated that the coarse particle content significantly impacts on strength of these mixtures, the compressive and splitting tensile strength of CTACS mixtures increases proportionally with the amount of coarse particle in the mixtures. The 14-day splitting tensile strength of 18HL, 25HL and 32HL mixtures increases by about 1.13; 1.36; 1.48 times and 1.20; 1.43; 1.56 times as compared with 0HL mixture, respectively, corresponding to 14A0N and 7A7N curing methods. The 14-day compressive strength of 18HL, 25HL and 32HL mixtures increases by about 1.12; 1.30; 1.42 times and 1.19; 1.37; 1.50 times as compared with 0HL mixture corresponding to 14A0N and 7A7N curing methods
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn