Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Tương lai thị trường phân phối ngành bán lẻ tại Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. Ngô Thị Khuê Thư- Khoa Marketing- Trường Đại học Kinh tế- Đại học Đà Nẵng Doanh nhân Phan Hải- Giám đốc Cty TNHH Sản xuất và Thương mại BQ
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quản trị và Kinh doanh; Số: COMB 9/2015;Từ->đến trang: 123-132;Năm: 2015
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Lưu thông hàng hóa là một khâu quan trọng trong nền kinh tế. Hiểu và xây dựng hệ thống phân phối là vấn đề rất quan trọng, sống còn với doanh nghiệp, quyết định sự thành bại cho một doanh nghiệp. Nếu chúng ta có một sản phẩm tốt, chất lượng cao mà không có một hệ thống phân phối mạnh, hoàn chỉnh thì sản phẩm của chúng ta cũng không thể đến tay người tiêu dùng được. Bài viết sử dụng các nguồn dữ liệu thứ cấp từ các báo cáo, các nghiên cứu cũng như từ cái nhìn thực tế của người trong cuộc để chỉ ra vai trò của phân phối đối với sự lưu thông hàng hóa trên thị trường, đồng thời nhận diện ra những thách thức lớn tác động đến thị trường phân phối ngành bán lẻ tại Việt Nam hiện nay trong bối cảnh toàn cầu hóa, từ đó đề xuất một số những khuyến nghị dưới góc nhìn của doanh nghiệp phân phối.
ABSTRACT
Goods circulation is a important part of the economy. Understanding and building a distribution system is a very important and vital issue deciding the success or failure of an enterprise. If we have a good product with high quality without a strong and complete distribution system, our products cannot deliver to consumers. The paper uses secondary data sources from reports, studies and actual sight of insiders to point out the roles of distribution in the circulation of goods on the market, simultaneously identifying major challenges affecting the distribution market in Vietnam retail sector today in the context of globalization, thereby proposing a number of recommendations from the view of the distribution enterprises.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn