Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,030,922

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Nghiên cứu về sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống của các Nữ doanh nhân khu vực miền Trung. Tác giả: Ngo Thi Khue Thu, Truong Thi Kim Cuong. Tạp chí Khoa học Thương mại. Số: 119. Trang: 58-72. Năm 2018. (Sep 12 2018 4:16PM)
[2]Bài báo: Tác động của chính sách Marketing quan hệ đến lòng trung thành khách hàng tại các NHTM ở tỉnh Quảng Ngãi. Tác giả: Phạm Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Như Mai, Ngô Thị Khuê Thư. Tạp chí Kinh tế và dự báo. Số: 9. Trang: 27-30. Năm 2018. (Sep 12 2018 9:03AM)
[3]Bài báo: Chính sách marketing quan hệ dựa trên lợi ích: góc nhìn từ cơ sở lý luận. Tác giả: Nguyễn Thị Như Mai, Phạm Thị Lan Hương, Ngô Thị Khuê Thư. Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu. Số: 3. Trang: 24-31. Năm 2018. (Sep 12 2018 9:08AM)
[4]Bài báo: Ảnh hưởng của văn hóa đến tinh thần doanh nhân của các Nữ doanh nhân miền Trung- Cách tiếp cận từ văn hóa Hofstede. Tác giả: TS. Ngô Thị Khuê Thư*, Phạm Thị Ánh Nguyệt. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 4(113).2017. Trang: 90. Năm 2017. (Jul 11 2017 2:24PM)
[5]Bài báo: Sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống của các nữ doanh nhân tại Việt Nam: cơ sở lý thuyết và mô hình nghiên cứu. Tác giả: Ngô Thị Khuê Thư. Hội thảo quốc gia COM2017. Số: 1. Trang: 110-116. Năm 2017. (Feb 5 2018 2:48PM)
[6]Bài báo: Tương lai thị trường phân phối ngành bán lẻ tại Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa. . Tác giả: TS. Ngô Thị Khuê Thư- Khoa Marketing- Trường Đại học Kinh tế- Đại học Đà Nẵng Doanh nhân Phan Hải- Giám đốc Cty TNHH Sản xuất và Thương mại BQ. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quản trị và Kinh doanh. Số: COMB 9/2015. Trang: 123-132. Năm 2015. (Mar 10 2016 12:14PM)
[7]Bài báo: Nhận thức của người dân về phân loại rác thải và các giải pháp hướng đến cho thành phố Đà Nẵng. Tác giả: TS. Ngô Thị Khuê Thư. Tạp chí Phát triển Kinh tế- Xã hội Đà Nẵng. Số: 71/2015. Trang: Từ trang 6 đến trang 12. Năm 2015. (Mar 13 2016 8:40AM)
[8]Bài báo: Nhận thức của người tiêu dùng về chất lượng và an toàn thực phẩm ở thành phố Đà Nẵng. Tác giả: PGS.TS Phạm Thị Lan HươngTS. Ngô Thị Khuê Thư. Hội thảo Khoa học Quốc gia: Chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn cho các đô thị lớn tại Việt Nam. Số: Tháng 12/2015. Trang: 138-148. Năm 2015. (Mar 13 2016 10:03AM)
[9]Bài báo: Đo lường nổi ấn tượng ban đầu trong nhận thức về sản phẩm mới theo cách tiếp cận thực nghiệm.. Tác giả: TS. Ngô Thị Khuê Thư*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: Số 4(77).2014. Trang: 149. Năm 2014.
(Jul 11 2014 3:38PM)
[10]Bài báo: Tính vị chủng của giới trẻ tại thị trường miền trung. Tác giả: Ngô Thị Khuê Thư*- Lê Thị Xinh. Hội thảo khoa học COMB 2014. Số: 12/2014. Trang: 234-243. Năm 2014. (Jun 10 2015 3:58PM)
[11]Bài báo: Các phương pháp đo lường khả dĩ về ấn tượng ban đầu trong nhận thức về sản phẩm mới. Tác giả: TS. Ngô Thị Khuê Thư. Tạp chí Khoa học & Công nghệ ĐH Đà nẵng. Số: 11(72). Trang: 76-81. Năm 2013. (May 12 2014 5:50PM)
[12]Bài báo: Cơ chế hình thành ấn tượng ban đầu và lợi ích của việc tạo ra ấn tượng ban đầu tốt về sản phẩm. Tác giả: TS. Ngô Thị Khuê Thư. Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quản trị và Kinh doanh (COMB) 2013. Số: 12-2013. Trang: 119-125. Năm 2013. (May 12 2014 5:55PM)
[13]Bài báo: Đo lường nổi về ấn tượng ban đầu trong nhận thức về sản phẩm mới. Tác giả: TS. Ngô Thị Khuê Thư. Tạp chí Khoa học Kinh tế(0866-7969). Số: 04 (4) 2013. Trang: 61-71. Năm 2013. (May 12 2014 5:47PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Consumer purchase attitude in multi-channel shopping environment- Case in Da Nang city. Authors: Thi Khue Thu, Ngo; Thi Khanh Hien, Tran. 2nd International Conference on Commerce and Distribution. No: 1. Pages: 962-975. Year 2020. (Aug 5 2020 9:47AM)
[2]Article: Factors Affecting The Consumer Purchase Attitude on The Internet Channel- Case in Danang. Authors: Thi Khue Thu Ngo, Thi Khanh Hien Tran. ICYREB 2019. No: 12-2019. Pages: 174-188. Year 2019. (May 12 2020 5:37AM)
[3]Article: Determinants Affecting Green Purchase Intention: A Case of Vietnamese Consumers. Authors: Nguyen To Nhu, Dang Van My, Ngo Thi Khue Thu. Journal of Management Information and Decision Sciences. No: 22(2). Pages: 136-147. Year 2019. (Jun 26 2020 10:17AM)
[4]Article: Factors Affecting Online Purchase Intention on Facebook: The Role of Online Customer Experience. Authors: Ngo Thi Khue Thu, Nguyen Phuong Thao. International Conference - Marketing in the Connected Age, MICA. No: 10-2018. Pages: 52-70. Year 2018. (Jan 30 2019 4:06PM)
[5]Article: The Impact of Eco-Labelling on Green Purchase Intention of Vietnamese’s Consumers: A Conceptual Framework. Authors: Dang Van My, Nguyen To Nhu, Ngo Thi Khue Thu. International Conference - Marketing in the Connected Age, MICA. No: 10-2018. Pages: 427-439. Year 2018. (Jan 30 2019 4:07PM)
[6]Article: The application of the Technology Acceptance Model towards the adoption of online shopping for fashion products in Viet Nam. Authors: Ngo Thi Khue Thu. International Conference - Marketing in the Connected Age, MICA 2016. No: MICA 2016 Proceedings. Pages: 58-72. Year 2016. (Jun 20 2017 4:04PM)
[7]Article: Impact of culture on Entrepreneurship of Vietnamese Entrepreneurs in International Economic Integration. Authors: Dr. Ngô Thị Khuê Thư- Marketing Department, University of Economics- The University of Danang Pham Thi Anh Nguyet- Department of Science Management and International Coorporation - University of Quang Nam. The 1st International Conference proceedings for young researchers in Economics and business (ICYREB 2015) Pages: 315-327. Year 2015. No: Volum 3, 2015. Pages: 315-327. Year 2015. (Mar 10 2016 12:27PM)
[8]Article: Gender issues and challenges faced by Vietnamese female entrepreneurs in the context of globalization. Authors: Dr. Ngô Thị Khuê Thư. The 1st International Conference proceedings for young researchers in Economics and business (ICYREB 2015)Pages: 221-232. Year 2015. No: 1. Pages: 221-232. Year 2015. (Mar 13 2016 9:52AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn