Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,032,549

[1] Khen thưởng sinh viên xuất sắc của trường ĐH Kinh tế- ĐH Đà Nẵng. Năm: 2001.
[2] Khen tặng cấp Đại học Đà Nẵng. Số: 3557/QĐKT. Năm: 2007-2008.
[3] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2013-2014. Số: Quyết định số 4754 ngày 18/08/2014. Năm: 2014.
[4] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2015-2016. Số: Quyết định số 5079/QĐ-ĐHĐN ngày 17/08/2016. Năm: 2015-2016.
[5] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2016-2017. Số: Số 2726/QĐ-ĐHĐN ngày 22/08/2017. Năm: 2017.
[6] Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2017-2018. Số: 3044/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2017-2018.
[7] Chiến sĩ thi đua cấp Bộ- 2018. Số: 5378/QĐ-BGDĐT. Năm: 2018.
[8] Bằng khen điển hình tiên tiến trong phong trào phụ nữ, giai đoạn 2015-2020. Số: 183/QĐ-BTV. Năm: 2020.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn