Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,881,707

 Gender issues and challenges faced by Vietnamese female entrepreneurs in the context of globalization.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Dr. Ngô Thị Khuê Thư
Nơi đăng: The 1st International Conference proceedings for young researchers in Economics and business (ICYREB 2015)Pages: 221-232. Year 2015.; Số: 1;Từ->đến trang: 221-232;Năm: 2015
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
Vietnamese female entrepreneurs play a key role in the economic development. This paper provides an overview of gender issues and the challenges of Vietnamese female entrepreneurs in the context of globalization, including personal factors, genders and family-based factors andmarket-based factors. Understanding of the challenges faced by female entrepreneurs can be beneficial to females currently engaged in entrepreneurship and policy makers. This paper can lead to more supportive policies and programmes for Vietnamese female entrepreneurs in International economic integration.
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn