Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,881,782

 The application of the Technology Acceptance Model towards the adoption of online shopping for fashion products in Viet Nam.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Ngo Thi Khue Thu
Nơi đăng: International Conference - Marketing in the Connected Age, MICA 2016; Số: MICA 2016 Proceedings;Từ->đến trang: 58-72;Năm: 2016
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
The aim of this study is to explore the factors influencing the adoption of online shopping in Viet Nam. This study contributes to the existing technology adoption model in literature. For the purpose of this study, a questionnaire was developed, tested for 300 customers and validated to reach the highest level of accuracy of measurement. Factor Analysis were used to group the variables and various other statistical techniques ex., Regression Analysis, Correlation Analysis and One-Way ANOVA were used to test the various hypotheses.
ABSTRACT
The aim of this study is to explore the factors influencing the adoption of online shopping in Viet Nam. This study contributes to the existing technology adoption model in literature. For the purpose of this study, a questionnaire was developed, tested for 300 customers and validated to reach the highest level of accuracy of measurement. Factor Analysis were used to group the variables and various other statistical techniques ex., Regression Analysis, Correlation Analysis and One-Way ANOVA were used to test the various hypotheses.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn