Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,881,566

 Ảnh hưởng của văn hóa đến tinh thần doanh nhân của các Nữ doanh nhân miền Trung- Cách tiếp cận từ văn hóa Hofstede
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. Ngô Thị Khuê Thư*, Phạm Thị Ánh Nguyệt
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 4(113).2017;Từ->đến trang: 90;Năm: 2017
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Các chủ doanh nghiệp được xem là một lực lượng quan trọng cho sự phát triển kinh tế. Việc khuyến khích tinh thần kinh doanh trong họ sẽ góp phần làm cho đất nước thịnh vượng. Đặc biệt ngày nay phụ nữ tham gia hoạt động kinh doanh ngày càng tăng. Nhưng họ sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức liên quan đến các định kiến văn hóa. Dù vậy, cho đến nay vẫn chưa có nghiên cứu nào ở Việt Nam, đặc biệt là khu vực miền Trung làm rõ vấn đề này. Do đó, việc nghiên cứu ảnh hưởng của văn hóa đến phát triển tinh thần kinh doanh của nữ doanh nhân khu vực miền Trung là hết sức ý nghĩa. Bằng phương pháp nghiên cứu định lượng với số lượng mẫu là 150 nữ doanh nhân, bài báo đã khái quát những đặc điểm của nữ doanh nhân miền Trung. Kết quả cho thấy, những chiều hướng văn hóa sẽ thúc đẩy sự phát triển tinh thần kinh doanh của các nữ doanh nhân miền Trung.
ABSTRACT
Entrepreneurs are seen as an important driving force for economic growth. Therefore, it is necessary to encourage their entrepreneurial spirit to contribute to building a strong and prosperous country. Particularly, the number of women engaged in business activities is increasing today. But they will face many difficulties and challenges due to cultural stereotypes. However, so far there has not been any research in Vietnam, particularly in Central Region of Vietnam to clarify this issue. Therefore, the study of the influence of culture on entrepreneurial development of women entrepreneurs in Central Region of Vietnam is very meaningful. By quantitative research methods with the sample of 150 women entrepreneurs In Central Region Of Vietnam, this paper has generalized the characteristics of women entrepreneurs in this region. The results show that the cultural dimensions will positively promote the development of the entrepreneurial orientation of Women Entrepreneurs here.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn