Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,879,575

 Sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống của các nữ doanh nhân tại Việt Nam: cơ sở lý thuyết và mô hình nghiên cứu
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Ngô Thị Khuê Thư
Nơi đăng: Hội thảo quốc gia COM2017; Số: 1;Từ->đến trang: 110-116;Năm: 2017
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Số lượng các nữ doanh nhân ngày càng tăng hiện đang là một xu hướng toàn cầu, đặc biệt là các nước đang phát triển. Bài viết này đưa ra một cái nhìn tổng quan về sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống của các nữ doanh nhân trên thế giới và cung cấp một mô hình nghiên cứu về các nhân tố ảnh hưởng đến sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống của nữ doanh nhân tại Việt Nam. Các nhân tố bao gồm: quá tải vai trò, quản lý thời gian, các vấn đề chăm sóc người phụ thuộc, chất lượng sức khỏe, mạng lưới hỗ trợ. Hiểu được những nhân tố ảnh hướng này sẽ hỗ trợ những phụ nữ tham gia vào việc điều hành doanh nghiệp hiệu quả và các nhà hoạch định chính sách. Bài viết có thể là tư liệu cho các chương trình và chính sách hỗ trợ dành cho các nữ doanh nhân tại Việt Nam.
ABSTRACT
The number of women entrepreneurs is growing as a global trend, especially for developing countries. This article provides an overview of the work- life balance of woman entrepreneurs in over the world, and then a conceptual framework for the factors affecting the work- life balance of woman entrepreneurs, including: Role Overload, Time Management, Care Taker of Dependents, Quality of Health, and Support Networks. Understanding the influence of these factors faced by female entrepreneurs will support women who are involved in the business management effectively and also for policy makers. This article may be material for programs and policy in order to support for women entrepreneurs in Viet Nam.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn