Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,984,935

 Tác động của chính sách Marketing quan hệ đến lòng trung thành khách hàng tại các NHTM ở tỉnh Quảng Ngãi
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phạm Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Như Mai, Ngô Thị Khuê Thư
Nơi đăng: Tạp chí Kinh tế và dự báo; Số: 9;Từ->đến trang: 27-30;Năm: 2018
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài viết nhằm kiểm định thang đo cho mô hình nghiên cứu tác động của chính sách marketing quan hệ dựa trên lợi ích đến lòng trung thành khách hàng trong ngành ngân hàng. Kết quả nghiên cứu cho thấy chính sách marketing quan hệ dựa trên lợi ích gồm có 3 thành phần, đó là: (1) chính sách marketing quan hệ dựa trên lợi ích tài chính; (2) Chính sách marketing quan hệ dựa trên lợi ích xã hội; (3) Chính sách marketing quan hệ dựa trên lợi ích cấu trúc. Thang đo của các thành phần trong mô hình đã được kiểm định bằng phân tích nhân tố khẳng định (CFA) cho thấy đều đạt yêu cầu về độ tin cậy và giá trị.
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn