Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nghiên cứu về sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống của các Nữ doanh nhân khu vực miền Trung.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Ngo Thi Khue Thu, Truong Thi Kim Cuong
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Thương mại; Số: 119;Từ->đến trang: 58-72;Năm: 2018
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Số lượng các nữ doanh nhân ngày càng tăng hiện đang là một xu hướng toàn cầu, đặc biệt là các nước đang phát triển. Bài viết này đưa ra một cái nhìn tổng quan về sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống của các nữ doanh nhân khu vực miền Trung. Bằng phương pháp nghiên cứu định lượng với số mẫu là 150 nữ doanh nhân khu vực miền Trung, bài báo đã chỉ ra những nhân tố ảnh hưởng đến sự cân bằng công việc và cuộc sống nữ doanh nhân, gồm: quá tải vai trò, quản lý thời gian, chất lượng sức khỏe, vấn đề chăm sóc người phụ thuôc, mạng lưới hỗ trợ. Nắm bắt được những nhân tố ảnh hướng này sẽ hỗ trợ những phụ nữ hiện đang tham gia vào kinh doanh và các nhà hoạch định chính sách. Bài viết có thể là tư liệu cho các chương trình và chính sách hỗ trợ dành cho các nữ doanh nhân.
ABSTRACT
The number of women entrepreneurs is growing as a global trend, especially for developing countries. This article provides an overview of the work- life balance of woman entrepreneurs in central region. By quantitative research methods with the sample of 150 women entrepreneurs in the central region, this paper has showed that the factors affecting thework- life balance of woman entrepreneurs include: Role Overload, Time Management, Quality of Health, Dependent Care Issues, Support Networks. Understanding the influence of these factors faced by female entrepreneurs will support women who are currently involved in the business and also for policy makers. This article may be material for programs and policy in order to support for women entrepreneurs.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn