Đặng Tùng Lâm
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 93,361,124

 
Mục này được 43900 lượt người xem
Họ và tên:  Đặng Tùng Lâm
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  29/09/1969
Nơi sinh: Tp Đà Nẵng
Quê quán Quảng Phú, Quảng Điền, Thừa Thiên – Huế
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Ngân hàng; Tại: Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Tài chính; Trường Đại học Kinh tế
Chức vụ: Trưởng Khoa
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2013; Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng; Tại: Đại học New South Wales (UNSW), Úc
Dạy CN: Tài chính, Ngân hàng
Lĩnh vực NC: Tài chính công ty; Quản trị công ty; Định chế tài chính; Truyền thông tài chính; Cấu trúc vi mô của thị trường tài chính.
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Khoa Tài chính, 71 Ngũ Hành Sơn, Tp Đà Nẵng
Điện thoại: (+84) 236 3 525 459; Mobile: (+84) 91 5858 458
Email: dangtlam@due.edu.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 + Từ 09/1998 đến 02/2004: Giảng viên Khoa Tài chính – Thống kê, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng.
+ Từ 03/2004 đến 12/2005: Học Thạc sĩ chuyên ngành Tài chính tại Đại học New South Wales, Úc.
+ Từ 01/2006 đến 01/2009: Giảng viên Khoa Tài chính – Ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng.
+ Từ 02/2009 đến 09/2013: Nghiên cứu Tiến sĩ ngành Tài chính - Ngân hàng tại Đại học New South Wales, Úc.
+ Từ 10/2013 đến 08/2014: Nghiên cứu sau Tiến sĩ ngành Tài chính - Ngân hàng tại Đại học New South Wales, Úc.
+ Từ 09/2014 đến 11/2014: Giảng viên Khoa Tài chính – Ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng.
+ Từ 12/2014 đến 04/2016: Quyền Trưởng Khoa Tài chính, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng.
+ Từ 05/2016 đến nay: Trưởng Khoa Tài chính, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng.
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp Nhà nước: [Đề tài Nafosted] Tác động của báo chí truyền thông đến thanh khoản và tính thông tin của giá cổ phiếu, và vai trò của môi trường thể chế quốc gia. Chủ nhiệm: Đặng Tùng Lâm. Mã số: 502.02-2015.07. Năm: 2019. (Dec 18 2019 4:18PM)
[2] Đề tài cấp Bộ: Ảnh hưởng của nhà đầu tư tổ chức đến thanh khoản của cổ phiếu công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Chủ nhiệm: Đặng Tùng Lâm. Mã số: B2017-DNA-16 (KT-04). Năm: 2018. (Dec 24 2018 11:25PM)
[3] Đề tài cấp ĐHĐN: Ảnh hưởng của cấu trúc sở hữu trong các công ty niêm yết đến sự đồng biến động giá cổ phiếu của công ty. Chủ nhiệm: Đặng Tùng Lâm. Mã số: Đ2015-04-56. Năm: 2016. (Oct 8 2016 9:26PM)
[4] Đề tài Khác: Global Financial Crisis, Liquidity Shocks and Global Financial Stability. Chủ nhiệm: Fariborz Moshirian. Thành viên: Tung Lam Dang, Avanidhar Subrahmanyam, Bohui Zhang. Mã số: CIFR2014. Năm: 2014. (Oct 21 2014 10:54AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Ảnh hưởng của thanh khoản cổ phiếu lên hành vi quản trị thiển cận. Tác giả: Đặng Tùng Lâm. Tạp chí Kinh tế và Phát triển. Số: 276. Trang: 12-21. Năm 2020. (May 31 2020 11:59AM)
[2]Bài báo: Truyền thông đại chúng và thanh khoản cổ phiếu. Tác giả: Đặng Tùng Lâm. Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế. Số: 5(504). Trang: 68-77. Năm 2020. (Jun 29 2020 5:35PM)
[3]Bài báo: Nhà đầu tư tổ chức và thanh khoản cổ phiếu. Tác giả: Đặng Tùng Lâm, Hoàng Dương Việt Anh. Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế. Số: 2(489). Trang: 21-31. Năm 2019. (Oct 9 2019 10:46AM)
[4]Bài báo: Biến động tỷ suất sinh lợi đặc thù và thanh khoản cổ phiếu. Tác giả: Đặng Tùng Lâm. Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á. Số: 30(11). Trang: 51-67. Năm 2019. (Mar 16 2020 5:55PM)
[5]Bài báo: Thanh khoản và biến động đồng bộ giá cổ phiếu. Tác giả: Đặng Tùng Lâm. Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế. Số: 3(478). Trang: 54-62. Năm 2018. (Dec 24 2018 11:08PM)
[6]Bài báo: Quản trị lợi nhuận và tính thông tin của giá cổ phiếu. Tác giả: Nguyễn Mạnh Toàn, Đặng Tùng Lâm, Phan Thị Đỗ Quyên. Tạp chí Kinh tế và Phát triển. Số: 257. Trang: 20-29. Năm 2018. (Dec 24 2018 10:59PM)
[7]Bài báo: Ảnh hưởng của sở hữu nước ngoài đối với giá cổ phiếu trong khủng hoảng tài chính toàn cầu. Tác giả: Đặng Tùng Lâm. Tạp chí Kinh tế và Phát triển. Số: 255. Trang: 22-31. Năm 2018. (Dec 24 2018 11:03PM)
[8]Bài báo: Sở hữu cổ đông lớn và thanh khoản cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Tác giả: Đặng Tùng Lâm, Nguyễn Thị Minh Huệ. Tạp chí Kinh tế và Phát triển. Số: 241. Trang: 23-30. Năm 2017. (Jul 18 2017 8:49AM)
[9]Bài báo: Nhà đầu tư nước ngoài và đồng biến động giá cổ phiếu. Tác giả: Đặng Tùng Lâm, Hoàng Dương Việt Anh, Dương Nguyễn Minh Huy. Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị Thế giới. Số: 3. Trang: 58-66. Năm 2017. (Sep 2 2017 5:40PM)
[10]Bài báo: Ảnh hưởng của cổ đông lớn đến sự đồng biến động giá cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Tác giả: Đặng Tùng Lâm. Tạp chí Phát triển Kinh tế. Số: 27(5). Trang: 63-77. Năm 2016. (Sep 22 2016 6:31PM)
[11]Bài báo: Ảnh hưởng của nhà đầu tư nước ngoài đến biến động giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Tác giả: Đặng Tùng Lâm, Hoàng Dương Việt Anh, Dương Nguyễn Minh Huy. Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế. Số: 9(460). Trang: 38-43. Năm 2016. (Nov 12 2016 6:10AM)
[12]Bài báo: Cổ đông lớn và tính thông tin của giá cổ phiếu. Tác giả: Nguyễn Mạnh Toàn, Đặng Tùng Lâm, Phan Thị Đỗ Quyên. Tạp chí Kinh tế và Phát triển. Số: 234. Trang: 40-48. Năm 2016. (Dec 24 2016 10:25PM)
[13]Bài báo: Ảnh hưởng của sở hữu nhà nước đến sự đồng biến động giá cổ phiếu của công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Tác giả: Nguyễn Thị Minh Huệ, Đặng Tùng Lâm, Phan Trọng Nghĩa. Tạp chí Kinh tế và Phát triển. Số: 234. Trang: 58-65. Năm 2016. (Dec 24 2016 10:32PM)
[14]Bài báo: Ảnh hưởng của thông tin từ các thị trường chứng khoán quốc tế đến chỉ số VN-Index: Nghiên cứu thực nghiệm. Tác giả: Nguyễn Hòa Nhân, Đặng Tùng Lâm. Tạp chí Phát triển Kinh tế. Số: 261. Trang: 43-50. Năm 2012. (Oct 21 2014 10:37AM)
[15]Bài báo: Sử dụng các mô hình đo lường rủi ro danh mục đầu tư tín dụng dựa trên khung Value at Risk (VaR). Tác giả: Đặng Tùng Lâm. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 36. Trang: 131-140. Năm 2010. (Oct 21 2014 10:42AM)
[16]Bài báo: Đánh giá dự án đầu tư theo cách tiếp cận quyền chọn thực. Tác giả: Đặng Tùng Lâm. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 21. Trang: 98-103. Năm 2007. (Oct 21 2014 10:57AM)
[17]Bài báo: Ứng dụng mô hình định giá quyền chọn Black - Scholes trong bảo hiểm đầu tư cổ phiếu. Tác giả: Đặng Tùng Lâm
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí Chứng khoán Việt Nam. Số: 94. Trang: 53-56. Năm 2006. (Oct 21 2014 11:04AM)
[18]Bài báo: Lý thuyết danh mục đầu tư và khả năng ứng dụng trong quản trị danh mục đầu tư tín dụng của ngân hàng. Tác giả: Đặng Tùng Lâm. Tạp chí Ngân hàng. Số: 6(3). Trang: 54-57. Năm 2006. (Oct 21 2014 11:08AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Media attention and firm value: International evidence. Authors: Dang, T.L, Huynh, T.H.H., Nguyen, M.T. International Review of Finance (SSCI; ABDC ranking: A). https://doi.org/10.1111/irfi.12305. No: (In-press). Pages: pp. Year 2020. (Mar 16 2020 5:51PM)
[2]Article: Media coverage and stock price synchronicity. Authors: Dang, T.L., Dang, M., Hoang, L., Nguyen, H.G., Phan, H.L.. International Review of Financial Analysis (SSCI; ABDC ranking: A). https://doi.org/10.1016/j.irfa.2019.101430. No: Vol: 67. Pages: 101430. Year 2020. (Nov 27 2019 2:21PM)
[3]Article: Liquidity risk and stock performance during the financial crisis. Authors: Dang, T.L., Nguyen, T.M.H. Research in International Business and Finance (SSCI; ABDC ranking: B). https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2019.101165. No: Vol: 52. Pages: 101165. Year 2020. (Dec 18 2019 3:52PM)
[4]Article: News media coverage and corporate leverage adjustments. Authors: Dang, T.L., Dang, V.A., Moshirian, F., Nguyen, H.G., Zhang, B. Journal of Banking and Finance (SSCI; ABDC ranking: A*). https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2019.105666. No: Vol: 109. Pages: 105666. Year 2019. (Oct 9 2019 10:43AM)
[5]Article: Liquidity shocks and institutional investors. Authors: Dang, T.L., Moshirian, F., Zhang, B.. North American Journal of Economics and Finance (SSCI; ABDC ranking: B). https://doi.org/10.1016/j.najef.2018.12.005. No: Vol: 47. Pages: 184-209. Year 2019. (Dec 24 2018 11:11PM)
[6]Article: ­­­Individualistic cultures and crash risk. Authors: Dang, T.L, Faff, R., Luong, H., Nguyen, H.G.. European Financial Management (SSCI; ABDC ranking: A). https://doi.org/10.1111/eufm.12180. No: Vol: 25(3). Pages: 622-654. Year 2019. (Apr 27 2018 5:54PM)
[7]Article: Does earnings management matter for firm leverage? An international analysis. Authors: Dang, T.L., Dang, M., Le, P.D., Nguyen, H.N., Nguyen, Q.M.N., Henry, D.. Asia-Pacific Journal of Accounting & Economics (SSCI; ABDC ranking: B). https://doi.org/10.1080/16081625.2018.1540938. No: (In-press). Pages: pp. Year 2018. (Dec 24 2018 11:18PM)
[8]Article: Institutional ownership and stock liquidity: International evidence. Authors: Dang, T.L., Nguyen, T.H., Tran, N.T.A., Vo, T.T.A.. Asia-Pacific Journal of Financial Studies (SSCI; ABDC ranking: B). https://doi.org/10.1111/ajfs.12202. No: Vol: 47(1). Pages: 21-53. Year 2018. (Sep 2 2017 5:46PM)
[9]Article: Firm information environment and capital structure: International evidence. Authors: Dang, T.L., Huynh, T.H.H, Nguyen, M.T., Nguyen, T.M.H.. Applied Economics (SSCI; ABDC ranking: A). https://doi.org/10.1080/00036846.2017.1284991. No: Vol: 49(44). Pages: 4482-4500. Year 2017. (Feb 28 2017 10:26PM)
[10]Article: Commonality in news around the world. Authors: Dang, T.L., Moshirian, F., Zhang, B.. Journal of Financial Economics (SSCI; ABDC ranking: A*). https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2014.11.007. No: Vol: 116(1). Pages: 82-110. Year 2015. (Oct 21 2014 11:11AM)
[11]Article: Cross-listings and liquidity commonality around the world. Authors: Dang, T.L., Moshirian, F., Wee, C., Zhang, B.. Journal of Financial Markets (SSCI; ABDC ranking: A*). https://doi.org/10.1016/j.finmar.2014.11.003. No: Vol: 22. Pages: 1-26. Year 2015. (Oct 21 2014 11:12AM)
  
 Sách và giáo trình
(Oct 21 2014 12:11PM)(Oct 21 2014 12:14PM)
[1]Giáo trình Tài chính - Tiền tệ  Chủ biên: TS. Nguyễn Hòa Nhân. Đồng tác giả: PGS. TS. Lâm Chí Dũng, TS. Hồ Hữu Tiến, ThS. Võ Văn Vang, ThS. Trịnh Thị Trinh, ThS. Đặng Tùng Lâm. Nơi XB: Nhà xuất bản Tài chính. Năm 2012.
[2]Thanh toán quốc tế Chủ biên: Nhóm biên soạn. Đồng tác giả: TS. Võ Thúy Anh, TS. Hồ Hữu Tiến, ThS. Lê Phương Dung, ThS. Đặng Tùng Lâm. Nơi XB: Nhà xuất bản Tài chính. Năm 2011.
  
 Khen thưởng
[1] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Năm: 2015.
[2] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Năm: 2016.
[3] Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về thành tích xuất sắc trong nghiên cứu khoa học giai đoạn 2011-2015. Năm: 2016.
[4] Giấy khen của Giám đốc Đại học Đà Nẵng về thành tích tiêu biểu trong hoạt động khoa học và công nghệ giai đoạn 2011-2015. Năm: 2016.
[5] Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho thành tích đã có bài báo khoa học được công bố trên các tạp chí khoa học quốc tế uy tín thuộc danh mục ISI.. Năm: 2017.
[6] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Năm: 2017.
[7] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Năm: 2018.
[8] Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho thành tích đã có bài báo khoa học được công bố trên các tạp chí khoa học quốc tế uy tín thuộc danh mục ISI.. Năm: 2018.
[9] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Năm: 2019.
[10] Chiến sĩ thi đua cấp Bộ. Năm: 2019.
  
 Thông tin khác
  

CONFERENCE  ACCEPTANCE & PRESENTATIONS

+ The FMA European Conference. Kristiansand, Norway (Jun. 2018).

+ The Asian Finance Association Annual Meeting (AsianFA). Tokyo, Japan (Jun. 2018).

+ The Annual Meeting of Financial Management Association International (FMA). San Diego, California, USA (Oct. 2018).

+ The Annual Meeting of Financial Management Association International (FMA). Boston, Massachusetts, USA (Oct. 2017).

+ The Annual Meeting of European Financial Management Association (EFMA). Athens, Greece (Jun. 2017).

+ The Annual Meeting of the Corporate Finance Research Group (FIRN). Adelaide, Australia (Jun. 2017).

+ The Asian Finance Association Annual Meeting (AsianFA). Seoul, South Korea (Jul. 2017).

+ Conference on Financial Markets and Corporate Governance (FMCG). Wellington, New Zealand (Apr. 2017).

+ The Vietnam International Conference in Finance (VICIF). Vietnam (Jun. 2016, 2017).

+ MIT Asia Conference in Accounting. Chengdu, China (Jul. 2014).

+ The Australasian Finance and Banking Conference (AFBC). Sydney, Australia (Dec. 2013, 2014, 2015, 2016, 2017).

WORKING PAPERS

+ Dang, T.L., Nguyen, M. (2019). "Financial media and stock liquidity".

+ Dang, T.L., Pham, T.P. (2019). “Stock price synchronicity and liquidity around the world”.

WORK IN PROGRESS

+ "Political uncertainty, cost of capital and liquidity commonality", with Nguyen, M., Luong, H.L., Nguyen, H.G.

+ “Media coverage and commonality in liquidity”, with Luong, H.L., Nguyen, H.G.

+ “Corporate social responsibility and stock price informativeness”, with Nguyen, V.H.

+ “Political uncertainty and stock price synchronicity”,

GRANTS, AWARDS AND HONOURS

+ Research Grant from Vietnam National Foundation for Science and Technology Development (NAFOSTED), 2017-2019.

+ Research Grant from the Ministry of Education and Training, Vietnam (KT-04), 2016-2018.

+ Research Grant from Science and Technology Fund, The University of Danang, 2015.

+ Research Grant from VN-UK Institute for Research and Executive Education, 2016.

+ Postdoctoral Grant from Institute of Global Finance, UNSW Business School, The University of New South Wales, 2013-2014.

TEACHING EXPERIENCE

+ Postgraduate: 

            - Ph.D. Courses: Research Methods in Finance and Banking.

            - Master Courses: Portfolio Management.

+ Undergraduate:  Investments; Derivatives.

PROFESSIONAL ACTIVITIES

Ad hoc referee

+ Journal of Financial Markets, Journal of Corporate Finance, Corporate Governance: An International Review, International Review of Financial Analysis, Pacific-Basin Finance Journal, Journal of Business Research, Research in International Business and Finance, Journal of Business Finance and Accounting, North American Journal of Economics and Finance.

 Program committee 

+ Vietnam International Conference in Finance (VICIF).

+ International Conference on Accounting and Finance (ICOAF).

+ FMA Annual Meeting (2019 – New Orleans, 2020 – New York).

Member

+ Vietnam Finance Association International (VFAI).

+ Financial Management Association International (FMA).

Professional network

+ Institute of Global Finance (IGF)


  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn