Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nghiên cứu ảnh hưởng của một số thông số công nghệ đến độ nhám bề mặt chi tiết gia công trên máy mài phẳng
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Tuấn Nhân, Lưu Đức Bình
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
Nơi đăng: Tạp chí KHCN Đại học Đà Nẵng; Số: 92;Từ->đến trang: 16-19;Năm: 2015
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Là phương pháp gia công tinh lần cuối cho nhóm các bề mặt phẳng, mài phẳng cần đảm bảo chất lượng cho chi tiết, đặc biệt là chất lượng lớp bề mặt. Trong đó, ứng suất dư và biến cứng lớp bề mặt được xử lý bằng các biện pháp nhiệt hoặc hóa lý; còn độ nhám bề mặt được đảm bảo bằng việc lựa chọn các thông số khi gia công cơ. Bài báo trình bày quá trình thực nghiệm, xử lý số liệu sự ảnh hưởng của hai thông số quan trọng là chiều sâu cắt và lượng chạy dao ngang đến độ nhám bề mặt chi tiết thép C40 khi gia công trên máy mài phẳng Arca (Nhật bản) với đá mài Hải dương số hiệu Sx80TB2G. Qua đó, sẽ phân tích, đánh giá sự ảnh hưởng và đưa ra được những cơ sở cho việc lựa chọn các giá trị chiều sâu cắt và lượng chạy dao ngang phù hợp với yêu cầu độ nhám bề mặt của từng bước công nghệ trong nguyên công mài phẳng.
ABSTRACT
Surface grinding is a method for finishing process of flat surfaces, to ensure the quality of the workpiece, especially the quality of the surface layer. In particular, residual stress and hardened surface processed by heat or chemical-physicals; surface roughness is also ensured by the selection of the machining parameters. This paper presents the empirical data analysis of the effects of two important parameters is the depth of cut and width feed to workpiece surface roughness when machining by Arca grinder (Japan) and grindstone Sx80TB2G. Thereby, will analyze and assess the impact and provide the basis for the selection of the value of depth of cut and width feed consistent with the requirements of surface roughness of each step in the surface grinding
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn