Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,210,312

 Optimization Scheduling for Flexible Manufacturing System using Petri net
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Tung Pham Truong, Phuoc Pham Dang, Binh Luu Duc
Nơi đăng: 2018 4th International Conference on Green Technology and Sustainable Development (GTSD); Số: ISBN: 978-1-5386-5126-1;Từ->đến trang: 763-770;Năm: 2018
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
This paper presents a new optimization scheduling method for manufacturing system based on the Timed Petri Net model and combined a heuristic search method. A Petri net model for flexible manufacturing system is proposed. FMS Optimization scheduling is determined by searching on Petri net’s reachability graph. A heuristic search algorithm is proposed to reach fast optimization results. Some experiments are carried out to demonstrate usefulness of our algorithm.
ABSTRACT
This paper presents a new optimization scheduling method for manufacturing system based on the Timed Petri Net model and combined a heuristic search method. A Petri net model for flexible manufacturing system is proposed. FMS Optimization scheduling is determined by searching on Petri net’s reachability graph. A heuristic search algorithm is proposed to reach fast optimization results. Some experiments are carried out to demonstrate usefulness of our algorithm.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn