Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Optimized Micro-Arc Oxidation Coating Thickness on ALZ Magnesium Lithium Alloy
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Le Hung Toan Do, Shuo Jen Lee, Duc Binh Luu, Quang Bang Tao, Nhu Thanh Vo, Thanh Nghi Ngo
Nơi đăng: 7th Asia Conference on Mechanical and Materials Engineering; Số: Materials Science Forum (Volume 975);Từ->đến trang: 37-42;Năm: 2020
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn