Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nghiên cứu ảnh hưởng của chiều dày phôi và độ dài xung đến độ nhám bề mặt khi gia công chi tiết bằng cắt dây tia lửa điện
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: HOÀNG VĨNH SINH(1), TRẦN XUÂN TÙY - LƯU ĐỨC BINH(2)
(1)Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
(2)Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng; Số: 42;Từ->đến trang: 89-96;Năm: 2011
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Để phương pháp gia công cắt dây tia lửa điện đạt hiệu quả kinh tế - kỹ thuật cao, ta cần phải nghiên cứu ảnh hưởng của các thông số công nghệ đến chất lượng chi tiết gia công. Chỉ tiêu để đánh giá chất lượng chi tiết được chọn là độ nhám bề mặt. Các thông số công nghệ ảnh hưởng đến độ nhám thì nhiều nhưng trong giới hạn nghiên cứu, chúng tôi lựa chọn hai thông số có ảnh hưởng lớn nhất là chiều dày phôi cắt (h) và độ dài xung (ti).Bài báo này trình bày các kết quả nghiên cứu từ việc tiến hành thí nghiệm, thiết lập phương trình quy hoạch thực nghiệm và kiểm nghiệm bằng phân bố Fisher, đồ thị biểu diễn sự ảnh hưởng của chiều dày phôi và thời gian xung đến độ nhám bề mặt chi tiết; từ đó đề xuất việc lựa chọn thông số độ dài xung cho phù hợp với chế độ gia công.
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
ABSTRACT
In order to electrical discharges machining method has high economic efficiency, we need study effect of machining parameters on machining workpiece quality. The surface roughness is characteristic we chose. Too many machining parameters have effect on surface roughness, but with our reasearch limit, we choose two parameters have maximize effect are height of the workpiece (h) and pulse on-time (ti).This paper presents some results of our study consist of cutting test, establish empirical equation and check by Fisher distribution, the graph of the effects of workpiece height and pulse on-time to suface roughness; hence, suggest the choice of pulse on-time for suitable with machining state .
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn