Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Xác định ảnh hưởng của các thông số công nghệ đến khe hở phóng điện khi gia công cắt dây tia lửa điện
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lưu Đức Bình
Nơi đăng: Hội nghị Cơ khí toàn quốc lần thứ III, Hà Nội.; Số: 1;Từ->đến trang: 404-410;Năm: 2013
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bản chất gia công cắt dây tia lửa điện là dựa vào năng lượng nhiệt của tia lửa điện phát sinh trong khe hở giữa phôi và điện cực dây. Về mặt điều khiển, khe hở phóng điện cần phải được duy trì tại một giá trị xác định, không được quá lớn (gây h mạch) và không được quá nhỏ (gây ngắn mạch). Về mặt gia công, khe hở này gây ra sai số gia công về kích thước và hình dáng hình học. Do vậy, việc nghiên cứu, xác định ảnh hưởng của các thông số công nghệ đến khe hở phóng điện, tìm ra công thức thực nghiệm xác định giá trị khe hở này rất có ý nghĩa về mặt khoa học và thực tiễn trong lĩnh vực gia công cơ khí mới này. Bài báo tiến hành phân tích ảnh hưởng, sử dụng phương pháp quy hoạch quay cấp II Box-Hunter để thiết lập công thức thực nghiệm xác định sự ảnh hưởng của hai thông số là dòng phóng điện Ie và chiều dày phôi h đến khe hở phóng điện d.
ABSTRACT
Wire electrical discharge machining (WEDM) are based on thermal power of sparks generated in the gap between the workpiece and a wire electrode. In terms of control process, discharges kerf needs to be maintained in defined value, not too high (cause of open circuit) and not too low (cause of short circuit). On the machining area, this kerf creates dimensional accuracy and form deviation. Therefore, determination of technological parameters affects and finding out the empirical formula of discharges kerf have significance meaning on science fields and actual. This paper presents the way to analyze technological parameters effect; using Box-Hunter method to find out the empirical formula defined the effects of discharge current Ie and workpiece thickness h on discharges kerf d.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn