Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,111,432

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Kết nối dữ liệu từ phần mềm AutoCad 2007 để xây dựng sơ đồ hình học kết cấu trong phần mềm ETABS v9.2.0. Tác giả: Lê Chí Phát. Tạp chí Khoa học công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 5(114)-2017-Quyển 2. Trang: 52-57. Năm 2017. (Jul 1 2017 10:41AM)
[2]Bài báo: Ảnh hưởng của động đất đến kết cấu khung bê tông cốt thép có xét đến sự làm việc của tường ngăn bao che. Tác giả: Lê Chí Phát. Tạp chí Khoa học công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 11(120) 2017 - Quyển 1. Trang: 71-76. Năm 2017. (Dec 22 2017 10:34AM)
[3]Bài báo: Ảnh hưởng các đặc trưng của chuyển động nền khi động đất xảy ra đến kết cấu công trình xây dựng chịu tải trọng động đất. Tác giả: Lê Chí Phát. Tạp chí Khoa học công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 11(120) 2017 - Quyển 2. Trang: 49-54. Năm 2017. (Nov 16 2017 10:15AM)
[4]Bài báo: Ứng dụng phần mềm ETABS v9.2.0 để tính toán công trình xây dựng chịu tải trọng động đất theo phương pháp lịch sử thời gian. Tác giả: Lê Chí Phát. Kỷ yếu hội thảo khoa học CITA2016. Số: 5-2016. Trang: 64-79. Năm 2016. (Jul 1 2017 10:42AM)
[5]Bài báo: Ảnh hưởng của nền đất đến kết cấu công trình xây dựng chịu tải trọng động đất. Tác giả: ThS. Lê Chí PhátThS. Nguyễn Phú Hoàng. Tạp chí KHCN Đại học Đà Nẵng 108/2016. Số: 11. Trang: 137-142. Năm 2016. (Nov 16 2016 11:46AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn